Projektas "Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos pastato Sedoje, Dariaus ir Girėno g. 16, rekonstravimas"

Projekto kodas NR. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-038

Trumpas projekto aprašymas (santrauka)

Projekto esmė: 3445 m2 gimnazijos pastatas su 306 m2 dirbtuvėmis pastatytas 1961m., unikalūs Nr. 6196-1006-9012, 6196-1006-9023. Pastatas 4 aukštų, su rūsiu, lauko nešančiosios sienos - mūrinės, stogas - šlaitinis, perdangos gelžbetoninės, didesnė dalis langų pakeista plastikiniais su stiklo paketais. Šiluma tiekiama iš vietinės katilinės karštas buitinis vanduo ruošiamas elektriniais šildytuvais. Elektros energija tiekiama iš VST. Vėdinimo sistema - natūrali kanalinė, mechaninė. Vanduo tiekiamas iš miestelio vandentiekio tinklų. Šilumos energija pastate vartojama neekonomiškai dėl didelio pastato išorinių atitvarų šilumos laidumo, nepakankamo sandarumo, neefektyviai veikiančių energinių sistemų. 1-am m2 šildomo ploto per šildymo sezoną tenka 212,3 kWh, pastatas neprišildomas, į patalpas infiltruojamas didelis šalto lauko oro kiekis. Patalpos nepakankamai apšviečiamos smarkiai nusidėvėjus dirbtinio apšvietimo prietaisams. Patalpų mikroklimatas neatitinka higienos normos HN 21:2005 "Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" nustatyto lygio. Energinio audito ataskaita rodo, kad pastato išorinių atitvarų šiltinimo ir energinių sistemų modernizavimo priemonėmis galima sumažinti šilumos energijos vartojimą iki 161 kWh/m2, užtikrinti reikiamą šiluminį komfortą ir sutaupyti lėšų. Projektas numato pašiltinti išorines pastato atitvaras - lauko sienas ir cokolį, viršutines perdangas, laiptinių ir vidaus patalpų sienas išsikišusias į nešildomą palėpę ir modernizuoti šildymo sistemą. Numatytos priemonės apima dalį energinio audito ataskaitoje pasiūlyto pastato pilnos renovacijos paketo. Pastato rekonstravimui parengtas techninis projektas, techniniai sprendimai atitinka gimnazijos poreikius ir STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus. Įgyvendinus projektą šilumos energija gimnazijoje bus naudojama ekonomiškiau dėka norminių šilumos perdavimo per išorines atitvaras koeficientų ir patobulinto šilumos energijos tiekimo patalpoms.

Informacija apie projektų valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą: Panašių projektų įgyvendinimas yra gimnazijai nebūdinga veikla, praktinio patyrimo gimnazijos personalas neturi. Projekto įgyvendinimą valdys minimalios sudėties projekto administravimo grupė, susidedanti iš projekto bendrosios priežiūros vadovo (mokyklos direktorė - atsakinga už projekto įgyvendinimą, informacijos ir ataskaitų teikimą), projekto buhalterės (gimnazijos buhalterė - atsakinga už projekto biudžeto lėšų teisingą apskaitą ir panaudojimą, mokėjimo prašymų rengimą ir teikimą), projekto vadovo (samdytos projektų administravimo paslaugas teikiančios įmonės darbuotojas, atsakingas už projekto veiklų įgyvendinimą pagal tvarkaraštį, viešųjų pirkimų plano, mokėjimo prašymų grafiko parengimą ir pateikimą). Grupės susitikimai pažangai aptarti ir reikalingiems sprendimams priimti vyks kartą per savaitę. Reikalinga projekto administravimo paslauga nupirkta mažos vertės viešuoju pirkimu iš UAB "Versmintė", 2009.07.03 pasirašyta sutartis Nr.F5-35. Projektas partnerių neturi.

Projekto tęstinumas: Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazija yra savivaldybės švietimo įstaigų tinklo neatskiriama dalis, kurios veiklos tęstinumas yra numatytas Mažeikių rajono 2007-2013 m. strateginiame plėtros plane. Sedos bendruomenė ir aplinkinių kaimų bendruomenės yra nuolat suinteresuotos nepertraukiama gimnazijos veikla, gimnazija turi ilgalaikę veiklos perspektyvą. Įgyvendinto projekto rezultatai ekonomizuos gimnazijos veiklą, nes bus taupiai naudojama šilumos energija, sumažės išlaidos energijai pirkti. Už rekonstruoto pastato priežiūrą yra atsakinga gimnazijos administracija, ji turi atitinkamą personalą. Pastatas bus išlaikomas iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto gimnazijai skiriamų veiklos finansavimo lėšų. Pastato priežiūra bus atliekama vadovaujantis atitinkamais teisės aktais.