SEDOS VYTAUTO MAČERNIO GIMNAZIJA MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

 

Gimnazistas privalo:

 

 • Gerbti save ir kitus.
Žinoti savo teises ir pareigas: 
 • Laikytis mokymo sutarties sąlygų.
 • Išeiti iš pamokos tik dalyko mokytojui, visuomenės sveikatos priežiūros specialistui ar klasės vadovui leidus.
 • Per tris darbo dienas pateikti gydytojo pažymą ar tėvų paaiškinimą raštu klasės vadovui dėl praleistų pamokų.
 • Kartu su mokytoju planuoti mokymąsi ir stropiai mokytis pamokose.
 • Per pamoką, pertrauką, neformaliojo ugdymo veiklą elgtis saugiai ir kultūringai.
 • Dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje, įvairiuose kultūriniuose renginiuose.
 • Laikytis higienos reikalavimų, rengtis tvarkingais ir etiketo normas atitinkančiais rūbais.
 • Tausoti gimnazijos inventorių ir atlyginti už sugadintą turtą.
 • Palaikyti tvarką ir švarą gimnazijoje bei jos teritorijoje.
 • Laiku grąžinti bibliotekai tvarkingus vadovėlius ir knygas.

Gimnazistui draudžiama:

 

 

 • Smurtauti, įžeidinėti, niekinti kito žmogaus garbę ir orumą.
 • Vėluoti į pamokas ir praleisti jas be priežasties.
 • Vartoti alkoholį, tabako gaminius, elektronines cigaretes, narkotines bei psichotropines medžiagas.
 • Neštis į gimnaziją sveikatai ir gyvybei pavojingus daiktus.
 • Be mokytojo sutikimo naudotis mobiliaisiais telefonais pamokos metu.
 • Gimnazijoje žaisti azartinius žaidimus.