Tikslai ir uždaviniai

 

 

 1. Pamokos kokybės ir individualios pažangos gerinimas.
  • Siekti ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo veiksmingumo pamokoje.
  • Teikti savalaikę pedagoginę ir psichologinę pagalbą gabiems ir patiriantiems mokymosi sunkumų mokiniams.
  • Tobulinti mokinio individualios pažangos stebėjimą ir fiksavimą, rezultatus panaudojant tolimesnei mokinių pažangai.
 2. Saugios aplinkos kūrimas ir prevencinės veiklos stiprinimas.
  • Įgyvendinti „Olweus“ programos kokybės užtikrinimo sistemą.
  • Siekti asmeninės tėvų atsakomybės, kuriant naujas bendradarbiavimo formas.
  • Tobulinti ir modernizuoti edukacines ir poilsio zonas.