Pagalba mokiniui

Gimnazijoje specialiųjų poreikių moksleiviams pagalbą teikia šie specialistai:

 • Logopedė metodininkė Laima Mažrimienė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
 • Specialioji pedagogė, mokytoja padėjėja Inga Ramoškienė  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
 • Socialinė pedagogė Jolanta Štombergienė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
 • Mokytojo padėjėja Diana Girdvainytė  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
 • Psichologė Elena Šmitienė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
 • Mokytojo padėjėja Edita Kleinauskienė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Specialioji pedagogė ir logopedė

 • Nustato vaikų mokymosi sunkumus bei jų priežastis.
 • Veda individualius, pogrupinius, grupinius užsiėmimus.
 • Konsultuoja pedagogus, kurių klasėje yra vaikas, turintis mokymosi sunkumų bei teikia jiems metodinę pagalbą.
 • Padeda vaikui, turinčiam mokymosi sunkumų, adaptuotis klasėje, skatina jo bendravimą su kitais vaikais.
 • Konsultuoja tėvus dėl vaiko patiriamų ugdymosi sunkumų.
 • Tiria mokinių kalbą, nustato kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus.
 • Taiso mokinių kalbos bei kalbėjimo trūkumus.
 • Jeigu reikia, sutrikusios komunikacijos ir mokymosi sunkumus turinčius mokinius siunčia pas gydytoją specialistą tyrimui, konsultacijai, gydymui.
 • Palaiko nuolatinį ryšį su Mažeikių pedagogine - psichologine tarnyba.

Socialinis pedagogas

 • Teikia tėvams informaciją: apie vaiko ugdymą, socialinius ir psichologinius bei ugdymo(-si) poreikius, jų teikimo svarbą
 • Konsultuoja mokyklos bendruomenę vaiko teisių ir pareigų bei prevenciniais klausimais
 • Ugdo mokinių gebėjimus priimti sprendimus, spręsti problemas, formuoja sveikos gyvensenos įgūdžius
 • Konsultuoja nemokamo maitinimo ir socialinės paramos klausimais
 • Organizuoja mokinių popamokinę veiklą ir vasaros užimtumą.

Gimnazijos psichologas

 

 • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis, bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • Mokyklos psichologas atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.

 

Mokytojo padėjėja

Padeda mokiniui orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų. Bendradarbiaudamas su mokytoju ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniui teikimo metodus ir juos taiko. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą.

Mokyklos vaiko gerovės komisija

Rūpinasi saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu, organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, organizuoja švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą.

Bendradarbiavimas

Gimnazijoje dirbantys specialistai glaudžiai bendradarbiauja su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių tėvais: vyksta individualios konsultacijos, bendrų klasės ir (ar) mokyklos mokinių tėvų susirinkimuose aptariamas specialiosios pagalbos teikimo pobūdis bendrojo lavinimo mokykloje, supažindinama su naujausia ir aktualiausia literatūra specialiojo ugdymo klausimais. Specialistai dalyvauja įvairiose tėvams organizuojamose konferencijose ir išvykose.

Gimnazijoje dirbantys specialistai glaudžiai bendradarbiauja su Mažeikių pedagogine - psichologine tarnyba. Specialiojo ugdymo komisijos sprendimu šioje tarnyboje konsultuojami moksleiviai, turintys žymesnių specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Įvertinus mokinį medicininiu, pedagoginiu, psichologiniu aspektu, suteikiama mokiniui reikalinga pagalba, pasiekiami geresni ugdymo(si) rezultatai.