Mokinio teisės ir pareigos

Mokinys turi teisę:

 • mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, įgyti valstybinius standartus atitinkntį bendrąjį išsilavinimą;
 • į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę; sukakus 14 metų apsispręsti dėl tikybos mokymosi; sudaryti su mokykla sutartį dėl ugdymo programos, esant tėvų sutikimui;
 • puoselėti savo kalbą, papročius bei tradicijas;
 • pasirinkti švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas ir kursus;
 • mokytis eksternu nustatyta švietimo ir mokslo ministerijos tvarka;
 • į psichologinę ir socialinę pedagoginę, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymuisi susijusią informaciją;
 • dalyvauti mokyklos savivaldoje mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka;
 • burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomeniniame gyvenime, susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
 • mokinys, vykstantis į mokyklą iš tolimesnių vietovių (virš 3 km) maršrutiniu autobusu, gauti kompensuojamas kelionės išlaidas;
 • į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
 • naudotis rūbinės paslaugomis;
 • turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje aplinkoje

Mokinys privalo:

 • mokytis iki 16 metų pagal privalomojo švietimo programą;
 • sudarius mokymo sutartį laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
 • nuolat lankyti mokyklą, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties. Atvykęs į mokyklą po ligos tuoj pateikti klasės vadovui praleistas pamokas pateisinantį dokumentą; jei praleista daugiau kaip trys dienos, būtina gydytojo išduota pažyma apie ligą;
 • nevėluoti į pamokas be pateisinamos priežasties;
 • pamokų metu be budinčio vadovo leidimo ar tėvų prašymo negalima išeiti iš mokyklos teritorijos;
 • pertraukų metu būti koridoriuose, bibliotekoje, skaitykloje, valgykloje, lauke;
 • stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus bendruomenės narius. Kasdieną atlikti skirtas namų užduotis;
 • pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir knygas, laikytis reikiamos pamokos darbo tvarkos;
 • kūno kultūros pamokose sportuoti tik sportine apranga. Atleistas nuo kūno kultūros pamokų dėl ligos turi dalyvauti pamokoje ir stebėti;
 • būti nepakantus amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Už viešosios tvarkos pažeidimą (necenzūrinius žodžius, muštynes) moksleiviai baudžiami Lietuvos Respublikos numatyta tvarka;
 • kulturingai elgtis mokyklos valgykloje;
 • paltus, striukes, kepures palikti mokyklos rūbinėje;
 • Mokinys mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas iš mokyklos turi atsiskaityti su mokyklos biblioteka ir kiekvienu dėstančiu mokytoju. Atsiskaitymą parašu patvirtina klasės vadovas.

Draudžiama be mokytojo leidimo imti mokyklos valstybinės svarbos dokumentus:

 • klasių, būrelių dienynus, asmens bylas ir kt., savavališkai imti kabineto raktą;
 • įsinešti į mokyklą ginklų, peilių, dujų balionėlių, toksinių medžiagų, narkotikų ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų;
 • mokyklos teritorijoje naudoti kvaišalus, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, žaisti azartinius žaidimus;
 • pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu;
 • pamokų metu savavališkai išeiti iš kabineto.