Pagalbos mokiniui specialistai

Mokytojo padėjėja

Padeda mokiniui orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų. Bendradarbiaudamas su mokytoju ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniui teikimo metodus ir juos taiko. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą.

Bendradarbiavimas

Gimnazijoje dirbantys specialistai glaudžiai bendradarbiauja su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių tėvais: vyksta individualios konsultacijos, bendrų klasės ir (ar) mokyklos mokinių tėvų susirinkimuose aptariamas specialiosios pagalbos teikimo pobūdis bendrojo lavinimo mokykloje, supažindinama su naujausia ir aktualiausia literatūra specialiojo ugdymo klausimais. Specialistai dalyvauja įvairiose tėvams organizuojamose konferencijose ir išvykose.

Gimnazijoje dirbantys specialistai glaudžiai bendradarbiauja su Mažeikių pedagogine – psichologine tarnyba. Specialiojo ugdymo komisijos sprendimu šioje tarnyboje konsultuojami moksleiviai, turintys žymesnių specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Įvertinus mokinį medicininiu, pedagoginiu, psichologiniu aspektu, suteikiama mokiniui reikalinga pagalba, pasiekiami geresni ugdymo(si) rezultatai.

TAMO