Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisija rūpinasi saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu, organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, organizuoja švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą.

Mokyklos vaiko gerovės komisiją sudaro:

  • Elena Šmitienė, psichologė – komisijos pirmininkė
  • Jolanta Štombergienė, soc. pedagogė
  • Edita Kleinauskienė, dorinio ugdymo vyr. mokytoja – sekretorė

Nariai:

  • Daiva Bružienė – direktorės pavaduotoja ugdymui
  • Jolanta Stanienė – kūno kultūros vyr. mokytoja
  • Loreta Milieškienė – pradinių klasių vyr. mokytoja

TAMO