Savivalda

Mokytojai:

 1. Laima Steponkevičienė
 2. Indrė Zozienė
 3. Inga Noreikienė
 4. Vaida Raišutienė
 5. Jolanta Štombergienė

Mokiniai:

 1. Matas Vainutis,
 2. Viltė Pilibaitytė
 3. Agnnė Vaitkutė
 4. Joana Kazragytė
 5. Patricija Ružauskaitė

Tėvai:

 1. Inga Derkintienė
 2. Vilma Neliubšienė
 3. Laura Stonkevičienė
 4. Raimonda Rubežienė
 5. Genė Ruškienė

Mokytojai:

 • Dalia Sakalauskienė
 • Inga Noreikienė
 • Rasa Makreckienė
 • Vida Lukauskienė
 • Tatjana Saračinskienė
 • Jolanta Stanienė
 • Indrė Zozienė
 • Jolanta Štombergienė

 TIKSLAS

Koordinuoti metodinių grupių veiklą, siekiant gerinti pamokos kokybę, mokinių individualią pažangą bei kurti saugią aplinką, stiprinti prevencinę veiklą.

 UŽDAVINIAI

 1. Skleisti metodines ir dalykines naujoves.
 2. Užtikrinti kolegialų mokytojų grįžtamąjį ryšį dalijantis patirtimi, seminarų medžiaga,  ieškant mokomųjų dalykų integravimo, mokinių kūrybiškumo, lyderystės ugdymo galimybių.
 3. Inicijuoti tikslingą, gimnazijos veiklos tikslus, uždavinius ir gimnazijos bendruomenės poreikius atitinkantį mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.

Mokinių taryba:

Pirmininkė – Viltė Pilibaitytė, III kl.

Nariai:

Agnė Vaitkutė – išteklių (finansų) sritis

Joana Kazragytė– komunikacijos sritis

Patricija Ružauskaitė– komunikacijos sritis

Evelina Martinkutė- renginių organizavimo sritis

Einius Derkintis– renginių organizavimo sritis

Darija Urnėžiūtė– socialinė- akademinė sritis

Matas Vainutis– socialilinė- akademinė sritis.

 1. Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinė grupė- Rasa Makreckienė
 2. Užsienio kalbų metodinė grupė- Tatjana Saračinskienė
 3. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė- Vida Lukauskienė
 4. Pradinio ugdymo metodinė grupė- Inga Noreikienė
 5. Socialinių mokslų ir saviraiškos metodinė grupė- Jolanta Stanienė
 6. Švietimo pagalbos teikėjų metodinė grupė- Jolanta Štombergienė
 7. Klasių vadovų metodinė grupė- Indrė Zozienė

TAMO