Savivalda

 1. Laima Steponkevičienė
 2. Indrė Zozienė
 3. Inga Noreikienė
 4. Vaida Raišutienė
 5. Jolanta Štombergienė

Mokytojai:

 • Dalia Sakalauskienė- direktorės pavaduotoja ugdymui
 • Gražina Vainutienė- pradinio ugdymo metodinė grupės pirmininkė
 • Rasa Čičirkaitė- lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinė grupės pirmininkė
 • Vida Lukauskienė- gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupės pirmininkė
 • Tatjana Saračinskienė- užsienio kalbų metodinė grupės pirmininkė
 • Jolanta Stanienė- socialinių mokslų ir kūno kultūros, meninio ugdymo ir technologijų metodinė grupės pirmininkė
 • Genovaitė Vanagienė- klasių vadovų metodinė grupės pirmininkė
 • Valda Bružienė- švietimo pagalbos teikėjų metodinė grupės pirmininkė

 TIKSLAS

Koordinuoti metodinių grupių veiklą, siekiant gerinti pamokos kokybę, mokinių individualią pažangą bei kurti saugią aplinką, stiprinti prevencinę veiklą.

 UŽDAVINIAI

 1. Skleisti metodines ir dalykines naujoves.
 2. Užtikrinti kolegialų mokytojų grįžtamąjį ryšį dalijantis patirtimi, seminarų medžiaga,  ieškant mokomųjų dalykų integravimo, mokinių kūrybiškumo, lyderystės ugdymo galimybių.
 3. Inicijuoti tikslingą, gimnazijos veiklos tikslus, uždavinius ir gimnazijos bendruomenės poreikius atitinkantį mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.

Mokinių taryba:

Evelina Martinkutė, IIa kl.- pirmininkas

Agnė Vaitkutė, IIb kl.- pirmininko pavaduotoja

Nariai:

Ugnė Šemetaitė, III kl.

Augustė Joneikytė, III kl.

Aistė Štombergaitė, III kl.

Rimvydas Šarapnickis, III kl.

Patricija Ružauskaitė, IIb kl.

Viltė Pilibaitytė, Ia kl.

Jogaila Eičinas, Ia kl.

Evelina Kontrimaitė, IIb kl.

TAMO