Kokybės krepšelis

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2019 – 2023 m.

Projektui skirtos lėšos: 30 324 200,95  Eur.

Projekto vadovas: 

Projekto veiklų aprašymas

Siekiant įdiegti duomenimis grįstą kokybės kultūrą (kokybės samprata – vertinimas – tobulinimas) planuojama kryptingai dirbti su mokyklų steigėjais – savivaldybėmis ir mokyklomis:

I projekto etape su 180 bendrojo ugdymo mokyklų, atrinktų į dvi tikslines grupes:  30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką, ir 150 mokyklų, turinčių silpną geros mokyklos požymių raišką (pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas); bei

II projekto etape su 90 bendrojo ugdymo mokyklų.

Mokyklų veiklos tobulinimas bus vykdomas nuosekliai, t. y.:

  • atliekamas mokyklų išorinis vertinimas arba įsivertinimas;
  • remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis rengiami mokyklų veiklos tobulinimo planai (toliau MVT planai), kurie derinami su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei tvirtinami mokyklų vadovų. I etapo silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms (150) ir II etapo mokykloms MVT planus padės rengti projekto konsultantai ar metodininkai, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos (30) MVT planus rengė savarankiškai;
  • vadovaujantis projekto tvarkos aprašu, MOKYKLOMS skiriamos tikslinės projekto lėšos MVT planams įgyvendinti;
  • skyrus lėšas, vykdoma suplanuotų veiklų įgyvendinimo stebėsena ir padarytos pažangos vertinimas kiekvienoje mokykloje. Pažangos vertinimas bus vykdomas po dvejų metų (150 mokyklų bus atliktas veiklos rizikos išorinis vertinimas) arba ne anksčiau kaip po pirmųjų projekto metų (90 mokyklų bus atliktas išorinis vertinimas). Pasibaigus MVT planų įgyvendinimui stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos atliks savo veiklos kokybės įsivertinimą.

Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

Siektini rodikliai – 270 finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų.

Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas >>>patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-707 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-496 .

Projekto mokyklų sąrašai >>>patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-888 I-jam projekto etapui.

Projekto mokyklų sąrašas >>>patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m.liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1321 II-jam projekto etapui.

Dalyvaudama projekte, Sedos Vytauto Mačernio gimnazija parengė veiklos tobulinimo planą dvejiems mokslo metams: 2021-2022 m.m. ir 2021-2023 m.m.

Tikslas: Gerinti ugdymosi pasiekimus siekienat kiekvieno mokinio asmeninės ūgties.

Uždaviniai:

  1. Padidinti mokinių galimybes mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius teikiant pagalbą.
  2. Didinti mokinių ugdymosi galimybes pagal savo gebėjimus ir poreikius gerinant aplinkos funkcionalumą.

Integralaus ugdymo diena

Gegužės 18 d. 1 klasėje vyko integrali veikla „Lankytinos Lietuvos vietos:Didžiausias riedulys.“.Pirmokai susipažino su lankytinomis vietomis Lietuvoje, atpažino jas pagal iliustracijas,aprašė ir pristatė draugams.Piešė ant akmenukų, žaidė įvairius žaidimus. Aplankė didžiausią Lietuvos riedulį Barstyčiuose.
                                  Mokytoja   Inga Noreikienė

Integruota fizikos ir chemijos pamoka „Medžiagų ir hidraulinių prietaisų panaudojimas gaminant duris ir langus“ įmonėje UAB „Vudesta“

Šių m. gegužės 16d. 8a ir 8b klasių mokiniams integruota fizikos ir chemijos pamoka vyko medinių langų – durų gamybos įmonėje UAB „VUDESTA“. Įmonės vadovas A.Toliautas mokinius  supažindino su produkcijai gaminti naudojamomis medžiagomis, paaiškino jų savybes ir derinimą, siekiant pagaminti kokybišką produktą. Mokiniai stebėjo praktiškai  hidraulinių ir vakuuminių presų veikimą, atlikdami užduotis, aiškinosi vykstančius fizikinius ir cheminius reiškinius, kitų prietaisų taikymą. Vyko aktyvus patyriminis mokymasis, mokinius džiugino  įmonės aplinka ir priėmimas.

Dėkojame įmonės vadovui Andriui Toliautui ir darbuotojams už priėmimą, nuoširdų bendravimą, vaizdų informacijos pateikimą ir staigmenas.

Mokytojos I.Joneikienė, Z.Tenienė

Integralus ugdymas 3b klasėje

Balandžio 29 d. 3b klasėje vyko integrali diena „Paštas“. Mokiniai sužinojo, kaip atsirado paštas. Porose, spręsdami algoritmus, išsiaiškino, kas dažniausiai kelyje lydėdavo pašto karietas. Susipažino su pašto ženklais, patys bandė kurti. Susipažino su Švento Rašto atsiradimo istorija, Gerosios Naujienos perdavimu žmonėms. Išvykos metu susipažino su pastatu, kuriame seniau buvo Sedos paštas. Apsilankė pašte, kuriame ne tik sužinojo apie pašto darbuotojų darbą, pašte teikiamas paslaugas, bet ir gavo siuntinuką.

                                                                         Gražina Vainutienė, Lina Kazragienė

Integruota matematikos – lietuvių k. pamoka „Daiktavardis + būdvardis = matematika”

Balandžio 27 dieną 5 klasės mokiniams vyko integruota matematikos ir lietuvių k. pamoka. Penktokai, susiskirstę į grupes pagal lietuvių kalbos linksnius, kūrė komandoms matematinius pavadinimus, H. K. Anderseno pasakos ištraukoje „Mergaitė su degtukais“ ieškojo įvairių daiktavardžių ir būdvardžių, duomenis vaizdavo stačiakampėmis ir skritulinėmis diagramomis. Veiklą užbaigė eiliuotu grupės darbo pristatymu bei įsivertinimu dalindami „pyragą“.

Integruotos pamokos metu mokiniai pagilino ne tik dalykines žinias, bet ir tobulino komunikavimo, bendravimo, pažinimo kompetencijas

I.Zozienė ir V. Raišutienė

Integrali veikla „Australija- žemynas, valstybė“

Balandžio 27d. 4 klasėje vyko integrali veikla „Australija- žemynas, valstybè“. Ketvirtokai skaitė ir analizavo P. Juodišiaus pasaką „Kelionė į Australiją“, dainavo dainelę apie Australiją. Lygino Australijos ir Lietuvos didžiausius geografinius objektus. Mokiniai apskaičiavo ir palygino Australijos gyvūnų greičius. Veiklų metu rinko faktus apie Australiją. Veiklą užbaigė surinktus faktus suklijavę į plakatą „17 faktų apie Australiją“.
Mokytoja L. Milieškienė

Integruotą rusų k. ir dailės pamoka ,,Seku seku pasaką…“

Mokytojos G. Vanagienė ir I. Lileikienė  7b kl. mokiniams vedė integruotą rusų k. ir dailės pamoką ,,Seku seku pasaką…“ Mokiniai skaitė, vaidino ir iliustravo rusų liaudies pasaką ,,Pagrandukas“.

1 kl. integrali ugdymo diena „Bibliotekoje“

Mažiausieji gimnazijos mokinukai šiandien turėjo integralaus ugdymo dieną. Tema: „Bibliotekoje“. Vaikai lankėsi gimnazijos bibliotekoje. Čia pamatė didžiausią  ir mažiausią, storiausią ir seniausią knygą. Suprato kaip reikia rasti knygą bibliotekoje ir kam reikalinga abėcėlė.Klasėje paruošė savo knygučių parodėlę.Pasidarę savo vardo raidės karūną, žaidė žaidimus.

Integrali veikla 3a klasėje „Gandro diena“

Kovo 25 d. 3a klasėje vyko integrali veikla „Gandro diena“. Trečiokai paminėjo  baltųjų gandrų sugrįžtuves. Domėjosi kur gandrai praleidžia žiemą, skaičiavo kokį kelią įveikia gandrai grįždami namo. Mokiniai piešė gandrus, darė juos iš popieriaus, žaidė žaidimus.

                                                          Mokytoja Daiva Nugarienė

Sraigių pasaulyje

Kovo 25d. vyko integrali veikla „Sraigių pasaulyje“ 4 klasėje. Mokiniai klasėje atliko statistinį tyrimą „Ką ketvirtokai žino apie sraiges?“, dalyvavo sraigių lenktynėse, skaitė O. Jautakės „Pelytė ir sraigė“, V. Vaikulevičienės „Kaip sraigė vėl pradėjo džiaugtis“, išsiaiškino viską apie sraigės giminaičius- moliuskus ir patys pasigamino besisupančias sraiges.
Mokytoja L. Milieškienė

Integralus ugdymas „Išradimai“ 3b klasė

Kovo 22 d. 3b klasėje vyko integralaus ugdymo diena „Išradimai“. Mokiniai dirbo grupėse, porose ir individualiai. Jie susipažino su pirmiausia žmonių išrastais įrankiais. Stebėdami filmuką skaičiavo, kiek išradimų matė. Nagrinėjo ir grupėse pristatė tekstus apie Lietuvos žymiausius išradimus, atliko gramatines užduotis. „Išrado“ sniegą, kai už lango jo visai nėra. Gaminosi netikrą sniegą, lipdė senius besmegenius. Apskaičiavo, kiek kainuoja priemonės dirbtiniam sniegui pagaminti, kurios brangesnės, pigesnės, kiek brangesnės. Išsiaiškino, kiek sumokėjo už priemones visoms grupėms. Suvokė, kad išradimas yra ir daugyba pirštais. Žaismingai atliko užduotis daugindami naudojant pirštus. Konstruodami iš įvairių detalių mokiniai patys gamino figūras, įrenginius ir juos pristatė.

Mokytoja Gražina Vainutienė

Integruota dailės-matematikos pamoka, skirta Pi dienai

Tradiciškai kiekvienų metų kovo 14 d. gimnazijos matematikai švenčia Pi dieną, integruodami matematiką su kitų dalykų pamokomis.

Šiemet 7b klasės mokiniai ir jų mokytojos Indrė Zozienė ir Indrė Lileikienė paminėjo integruotoje dailės -matematikos pamokoje. Jos metu mokiniai domėjosi skaičiaus Pi istorija, rekordais, klausėsi dainos apie skaičių Pi, atsakinėjo į klausimus kahoot programėlėje, iliustravo – retušavo apskritimus įvairiais ornamentais.

Pabaigoje pamokos mokiniai reflektavo naudodami Reflectus programėlę.

Integruota matematikos-technologijų pamoka, skirta Pi dienai

Tradiciškai kiekvienų metų kovo 14 d. gimnazijos matematikai švenčia Pi dieną, integruodami matematiką su kitų dalykų pamokomis.Šiemet 7a klasės mokiniai, vadovaujami matematikos mokytojos Vidos Lukauskienės ir technologijų mokytojos Ramutės Januševičienės Pi dieną paminėjo integruotoje technologijų -matematikos pamokoje. Jos metu mokiniai gamino picą, puošė ją. Kartu mokėsi išmatuoti skersmenį, apskaičiuoti spindulį, apskaičiuoti picos plotą. Kol pica kepė, septintokai skaičiavo picos savikainą. Susėdę prie padengto stalo mokiniai aptarė konstantos PI atsiradimą ir jos naudojimą, sužinojo -kodėl skaičius Pi siejamas su pyragais. Pabaigoje pamokos mokiniai reflektavo naudodami Reflectus programėlę.

Integralaus ugdymo diena „Mano šalis -Lietuva“ 1 kl.

Kovo 10 dieną pas mažiausius gimnazijos pradinukus vyko integralaus ugdymo diena „Mano šalis -Lietuva“. Pirmokėliai keliavo po Lietuvą, susipažino su didžiausiais Lietuvos miestais,dailyraščiu rašė jų pavadinimus, skaičiavo kiek  pilių Lietuvoje. Gamino kokteilį „Myliu Lietuvą“. Vaikai dirbo noriai, daug sužinojo, dalijosi savo pasakojimais ir džiaugėsi gautais  veiklos rezultatais.

Mokytoja Inga Noreikienė

Integralus ugdymas ,,Mano Lietuva” 2 kl.

Kovo 10 dieną antroje klasėje vyko integralus ugdymas tema ,,Mano Lietuva“. Grupėse susipažinome su pateikta medžiaga apie Lietuvą. Sužinojome daug naujų dalykų apie karalių Mindaugą. Sedą, Lietuvos gamtą ir kt. Aptarėme kokias mūsų tėvynės vietas verta aplankyti. Kalbėjome ir apie Lietuvos prezidentus. Paskui vaikai vieną iš jų nupiešė. Pasidalinome mintimis kokius darbus nuveiktume, jei būtume šalies prezidentai. Mūsų mažieji prezidentai statytų naujas prieglaudas gyvūnams, pasirūpintų seneliais, Sedą padidintų ir dar daug kitų darbų nuveiktų.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga vaikai nori savo šaliai padovanoti meilę, savo gerus darbelius, pastangas mokytis, pagalbą kitiems žmonėms ir dar daug kitokių dovanų.

Pasikartoję savo žinias apie Lietuvą, sužinoję daug naujų ir įdomių dalykų, vaikai poromis dalyvavo proto mūšyje ,,Ką aš žinau apie Lietuvą?“.

I.Pačerinskienė

2 kl. integruota muzikos, dailės ir informacinių technologijų pamoka

2 klasės (mokytojos I. Pečerinskienė ir R. Vilkė) integruota muzikos-dailės-informacinių technologijų pamoka – https://youtu.be/faApbx1dG5g

Integruota lietuvių kalbos ir informatikos pamoka „Legendų pilys“

3 b kl. mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos ir informatikos pamokoje „Legendų pilys“, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Per lietuvių kalbos pamoką mokiniai skaitė Vytauto Tamulaičio apsakymą „Petriuko vėliava“ . Berniukas Petriukas ant aukšto pilies prie Neries bokšto iškėlė uždraustą trispalvę vėliavą. Per informatikos pamoką vaikai piešė legendų pilis ir prisiminė garbingą Lietuvos istoriją.

Mokytojos I. Zozienė ir G. Vainutienė

Integruota technologijų ir anglų kalbos pamoka 5klasėje „Shrove Tuesday“

Integruota technologijų ir anglų kalbos pamoka 5klasėje „Shrove Tuesday“. Mokiniai pagamino Užgavėnių kaukes. Mokytojos Tatjana Saračinskienė ir Vilma Urbonienė.

Antrokų integruota dailės ir IT pamoka

Antrokai dailę integravo su muzika ir IT.

Paint programėle iliustravo dainą ,,Yra šalis – Lietuva“.

5 kl. integruota matematikos ir IT pamoka „Lietuva iš geometrinių figūrų“

Vasario 11 dieną penktų klasių mokiniai dalyvavo integruotoje matematikos ir informacinių technologijų pamokoje „Lietuva iš geometrinių figūrų“.

Mokytoja Indrė Zozienė

Integralus ugdymas 2 klasėje. Tema ,,Gaminame patys“

Receptų tema puikiai tinka praktinei veiklai. Šiandien su antrokais darėme ,,Tinginį“. Emocijų buvo visokiausių. Mokinomės daugybės dalykų: pasiskirstyti į komandas, dalintis darbus, skaityti receptus, ant produktų pakuočių rasti reikalingą informaciją, saugiai elgtis su virykle ir karštu kremu, atidaryti produktų pakuotes, pasisverti produktus, susitvarkyti savo darbo vietą, išplauti indus…

Vaikams buvo labai smagu kartu su draugais gaminti. Nelengva buvo dirbti tiksliai pagal aprašymą, rasti reikalingą informaciją recepte. Pasirodo, atidaryti uždarytą pakuotę taip pat nėra taip paprasta. O kur dar nuotykiai su indų plovimu…

Laikas neprailgo. Net nepajutome kaip greit prabėgo pamokos. Vaikams norėjosi kuo greičiau paragauti savo pagaminto skanumyno, o akys spindėjo iš džiaugsmo.

Integralus ugdymas 3b klasėje

Sausio 28 d. 3b klasėje vyko integruotos pamokos „Senosios lietuvių šventės“. Per matematikos pamoką mokiniai atliko užduotis ir sužinojo į kokią šventę ruošėsi paršiukas ir meškiukas. Pasaulio pažinimo pamokoje pristatė surinktą  medžiagą apie pasirinktas šventes. Tikybos pamokoje susipažino su liturginėmis (kalendorinėmis) šventėmis. Kūno kultūros pamokoje mokėsi šventinių liaudies šokių. Dailės pamokoje apibendrino savo žinias apie šventes ir piešė įsimintiniausius švenčių fragmentus.

 Gražina Vainutienė

5 klasės integruota matematikos ir IT pamoka „Konstruoju geometrinėmis figūromis“

Sausio 19 dieną 5 klasės mokiniams vyko integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka „Konstruoju geometrinėmis figūromis“.

Mokiniai įtvirtino žinias apie įvairias figūras, vardijo trikampio, kvadrato, stačiakampio, apskritimo, rombo ir kt. geometrinių figūrų kraštines, viršūnes, kampus, aptarė jų savybes. Visas šias geometrines figūras piešdami Microsoft Paint programa sudėliojo į piešinius, ornamentus, mandalas.

Mokytoja I. Zozienė

Balandžio 21 d. mokytojai dalyvavo ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokytojų ir vadovų kompetencijų gilinimas siekiant užtikrinti kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį“ II modulio seminare „Duomenimis grįstų pokyčių inicijavimas ir įgyvendinimas klasės/mokyklos lygmenyje“. Seminaro lektorė Vaiva Stanionė

Mokytojai ir vadovai pagilino žinias, kaip tinkamai naudotis sistema „Reflectus“, mokėsi, kaip gautus duomenis panaudoti pokyčiams pamokoje, klasėje, mokykloje įgyvendinti.
SEDOS VYTAUTO MAČERNIO GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖ DALYVAUJA ESF PROJEKTE ,,KOKYBĖS KREPŠELIS“
🏣 Pradedame vykdyti ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos bendruomenei „Mokytojų ir vadovų kompetencijų gilinimas siekiant užtikrinti kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį“.
💫Sedos Vytauto Mačernio gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“.
✒️ Programos vadovė – Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Sakalauskienė.
✅ Š. m. vasario 15 d. vyko I modulio seminaras ,,Darbas su refleksijų duomenimis: problemų identifikavimas ir strategijų išgryninimas“.
👩‍🏫 Lektorė – vaikų ir paauglių psichologė Agota Statkutė.
📚 Programa skirta mokytojams ir vadovams, kurios tikslas gerinti ugdymo(si) pasiekimus siekiant kiekvieno mokinio asmeninės ūgties. Dalyviai įgis žinių, kaip panaudoti vertinimo ir įsivertinimo įrankį „Reflectus“ identifikuojant problemas, siekiant pokyčių. Keliant mokinių motyvaciją labai svarbu parinkti aktyvius, mokiniams priimtinus pamokos metodus.
🌻 Programą koordinuoja Mažeikių švietimo centro metodininkė Sigutė Kekienė.

TAMO