Kokybės krepšelis

Projektų viešinimas | Europos socialinio fondo agentūra

 

 

 

 

 

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2019 – 2023 m.

Projektui skirtos lėšos: 30 324 200,95  Eur.

Projekto vadovas: 

Projekto veiklų aprašymas

Siekiant įdiegti duomenimis grįstą kokybės kultūrą (kokybės samprata – vertinimas – tobulinimas) planuojama kryptingai dirbti su mokyklų steigėjais – savivaldybėmis ir mokyklomis:

I projekto etape su 180 bendrojo ugdymo mokyklų, atrinktų į dvi tikslines grupes:  30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką, ir 150 mokyklų, turinčių silpną geros mokyklos požymių raišką (pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas); bei

II projekto etape su 90 bendrojo ugdymo mokyklų.

Mokyklų veiklos tobulinimas bus vykdomas nuosekliai, t. y.:

  • atliekamas mokyklų išorinis vertinimas arba įsivertinimas;
  • remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis rengiami mokyklų veiklos tobulinimo planai (toliau MVT planai), kurie derinami su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei tvirtinami mokyklų vadovų. I etapo silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms (150) ir II etapo mokykloms MVT planus padės rengti projekto konsultantai ar metodininkai, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos (30) MVT planus rengė savarankiškai;
  • vadovaujantis projekto tvarkos aprašu, MOKYKLOMS skiriamos tikslinės projekto lėšos MVT planams įgyvendinti;
  • skyrus lėšas, vykdoma suplanuotų veiklų įgyvendinimo stebėsena ir padarytos pažangos vertinimas kiekvienoje mokykloje. Pažangos vertinimas bus vykdomas po dvejų metų (150 mokyklų bus atliktas veiklos rizikos išorinis vertinimas) arba ne anksčiau kaip po pirmųjų projekto metų (90 mokyklų bus atliktas išorinis vertinimas). Pasibaigus MVT planų įgyvendinimui stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos atliks savo veiklos kokybės įsivertinimą.

Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

Siektini rodikliai – 270 finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų.

Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas >>>patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-707 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-496 .

Projekto mokyklų sąrašai >>>patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-888 I-jam projekto etapui.

Projekto mokyklų sąrašas >>>patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m.liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1321 II-jam projekto etapui.

Dalyvaudama projekte, Sedos Vytauto Mačernio gimnazija parengė veiklos tobulinimo planą dvejiems mokslo metams: 2021-2022 m.m. ir 2021-2023 m.m.

Tikslas: Gerinti ugdymosi pasiekimus siekienat kiekvieno mokinio asmeninės ūgties.

Uždaviniai:

  1. Padidinti mokinių galimybes mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius teikiant pagalbą.
  2. Didinti mokinių ugdymosi galimybes pagal savo gebėjimus ir poreikius gerinant aplinkos funkcionalumą.

Integralus ugdymas ,,Vasaros džiaugsmai”.

Trečiokai vasarą pasitiko kartu su savo mažaisiais draugais iš Sedos lopšelio – darželio ,,Jurginėlis”. Parodė jiems spektakliuką ,,Senelių ožka”. Kartu žaidė žaidimus, spalvotomis kreidelėmis ant asfalto piešė vasaros pievą. Paskui trečiokai mokyklos teritorijoje ieškojo įvairių fonų savo drugelių ir kitokių figūrų trafaretams. Aiškinosi, kas pakloja gėlių kilimą, kurie augalai laukiniai, ieškojo teisingų teiginių apie vasarą. Smagu sulaukus vasaros!

Integralaus ugdymo diena antroje klasėje ,,Lobis“.

Mokiniai kūrė slaptą planą draugams. Sužinojo, kodėl reikia žinoti pasaulio šalių kryptis, kokie Lietuvos miestai yra šiaurėje, pietuose, rytuose ir vakaruose. Keliavo po įvairias stoteles, ieškojo lobio žemėlapio dalių, o suradę visas dalis pasiekė tikslą ir atrado lobių skrynią. Gamino vėtrunges ir jas panaudodami patikrino, iš kurios pusės šiandien pučia vėjas. Diena buvo puiki. Mokiniai patyrė daug emocijų, daug sužinojo.

Mokytoja Inga Noreikienė

Integrali veikla „Švari gamta – sveikas žmogus“

Balandžio 21 d. 4a klasėje vyko integrali veikla „Švari gamta – sveikas žmogus“. Mokiniai prisiminė kaip ir kodėl reikia rūšiuoti atliekas, skaičiavo kiek žmonės sunaudoja maisto ir kiek jo išmeta, surengė piešinių parodėlę „Saugokime gamtą“, iš antrinių žaliavų pasidarė pieštukines. Prie  Sedulos  ežero ketvirtokai žaidė žaidimus, rinko šiukšles. Švari aplinka, neužteršta gamta yra pats didžiausias žmonijos turtas. Nuo to, kaip mes saugome gamtą, naudojamės jos teikiamomis gėrybėmis ir tausojame aplinką, priklauso mūsų visų ateitis.

Pavasaris vis spartesniais žingsniais keliauja pas mus. O su juo atbunda gamta. Kiekviena pamiškė ar paupys vis labiau alsuoja gyvybe. Tad, 5-okai apie atbundančią gamtą ir pagarbą gyvybei dalijosi mintimis per integruotas dorinio ugdymo ir dailės pamokas. Aptarė šv. Verbų ir šv. Velykų papročius mūsų krašte. Vėliau pulsuojanti gyvybe gamta atgimė mokinių piešiniuose. Mokytojos LINA KAZRAGIENĖ, EDITA KLEINAUSKIENĖ, INDRĖ LILEIKIENĖ

Integralus ugdymas ,,Kaip atsirado paštas?“.

Trečiokai prisiminė laiško rašymo taisykles ir parašė po laišką nepažįstamam bendraamžiui iš kito miesto. Nuėję į paštą ne tik išsiuntė laiškus, bet ir sužinojo kaip ir ką daro pašto darbuotojai, pakilnojo paštininko krepšį, sužinojo kaiip laiškai keliauja. Grįžę į klasę domėjosi pašto istorija, atliko įvairias užduotis pašto tema.

Integralus ugdymas 4b klasėje „Seku seku pasaką“

4b klasėje kovo 17 dieną vyko integralaus ugdymo diena „Seku seku pasaką“. Mokiniai dalyvavo diskusijoje “Ar verta skaityti pasakas?“. Stebėjo filmuką „Varna ir sūris (kitaip) „ ir atliko teksto supratimo užduotis su Wordwall programėle. Judrių žaidimų ir estafečių metu imitavo įvairius pasakų gyvūnus. Atlikdami matematinius veiksmus „lukšteno“ pasakos „Pupa“ pupeles, jas skaičiavo, įsivertino. Kūrė pasakos herojus ir dekoracijas. Su sukurtais veikėjais vaidino pasaką „Trys paršiukai“.

Mokytoja Gražina Vainutienė

Integruota matematikos ir lietuvių k. pamoka „A. Baranauskas ir matematika“

Kovo 14 d. III klasėje vyko integruota lietuvių k. ir matematikos pamoka „A. Baranauskas ir matematika“. Talentingas „Anykščių šilelio“ poetas iš prigimties buvo matematikas. Savo laiškuose rašė: „Užsiimu, kad nedykinėčiau ir kad lavinčiaus protą“, „Taisyklės ir dėsniai skaičiuose mane žavi…“

Mokytojos I.Zozienė ir R.Čičirkaitė

Integrali veikla „Mano gimtinė Lietuva“

         Kovo 10 dieną 4a klasės mokiniai skyrė  savo gimtinei Lietuvai. Ketvirtokai  deklamavo ir rašė dailyraščiu gražiausius posmus Lietuvai, piešė piešinius, kūrė plakatus apie įžymias Lietuvos vietoves,  iš siūlų pasidarė trispalves apyrankes, žaidė lietuvių liaudies žaidimus.

Mokytoja Daiva Nugarienė

Integralaus ugdymo diena 2 klasėje.

,,Pavasario džiaugsmai“. Antrokai stebėjo gamtą ir fotografavo  pavasario požymius. Juos pristatė savo klasės draugams. Su ,,Scratch“ kūrė žaidimus, atliko programavimo žingsnius. Žaidė smagius žaidimus, kuriuose vaizdavo užšalusią upę ir tirpstantį ledą, imitavo paukščius. ,,Pavasario džiaugsmai “ lydėjo visą dieną. Mokytoja Inga Noreikienė

Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka

III kl. vyko integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka „Funkcijų grafikų braižymas ir tyrimas“. Mokiniai Excel programa braižė grafikus, o funkcijų savybes surašė į tam skirtas lenteles. Braižė laipsnines, šaknies, rodiklines, logoritmines ir trigonometrines funkcijas, taikė joms tranformacijas.

Integralus ugdymas 4b klasėje „Tautosakos skrynią pravėrus. Užgavėnės“

Vasario 21 d. 4b klasėje vyko integralaus ugdymo diena „Užgavėnės“. Mokiniai susipažino su Užgavėnių tradicijomis, papročiais. Dalyvavo viktorinoje „Ką žinau apie Užgavėnes?“. Sprendė kryžiažodį „Užgavėnių šventė“. Analizavo tekstą –pasaką „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ ir atsakė į teksto supratimo klausimus, porose nagrinėjo būdvardžių ir daiktavardžių junginius. Grupėse kūrė ketureilius pagal duotus žodžius. Sprendė matematines blynų užduotis ir skaičiavo blynus. Platelių dvaro sodybos tradiciniame amatų centre gamino Užgavėnių kaukes, žaidė žaidimus, šoko liaudiškus šokius.

Mokytoja Gražina Vainutienė

Šiandien antrokai turėjo integralaus ugdymo dieną. Tema „Užgavėnės“.

Vaikai skaitė tekstą apie Užgavėnes,sužinojo kaip smagu jas švęsti. Dirbdami grupėse kūrė skelbimus. Apsilankė Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre. Čia kiekvienas sau pasidarė  “ Žemaitiškas ličynas“, dainavo ir šoko. Triukšmingai grįžo į  gimnaziją.Dieną užbaigėme gardžiais Užgavėnių blynais.

Mokytoja Inga Noreikienė

Integralaus ugdymo diena ,,Kaip išradimai keičia pasaulį?”.

Trečiokai su edukaciniais Codey Rocky robotais važiavo apie kliūtis. Mikroskopu tyrinėjo ruošinius. Pažiūrėję filmuką aptarė išradimus, kurie palengvina mūsų buitį. Internete ieškojo informacijos apie pasirinktą išradimą, surinktą medžiagą pristatė klasės draugams.

Integralaus ugdymo diena „Atversk knygą – atrasi pasaulį“ 4a klasėje.

Ketvirtokai ieškojo internete  iformacijos apie akciją „Metų knygos rinkimai“, sužinojo, kas vyksta Vilniaus knygų mugėje.  Mokyklos bibliotekininkė Aurelija pasakojo vaikams apie knygų priežiūrą. Ketvirtokai piešė mėgstamiausius knygų herojus, iš popieriaus atliekų pasidarė užrašų knygeles, knygų skirtukus.

Integralus ugdymas 4b klasėje „Knygos knygelės“

Sausio 27 d. 4b klasėje vyko integralaus ugdymo diena „Knygos knygelės“. Mokiniai stebėjo mokomąjį filmuką apie lietuviškos spaudos draudimą ir dalyvavo viktorinoje „Kada buvo uždrausta lietuviška spauda?“. Grupėse analizavo pateiktus duomenis apie lietuviškų spaudinių gabenimą ir platinimą. Tai pavaizdavo diagramose, pateikė išvadas. Apsilankę gimnazijos bibliotekoje pasvėrė pačią mažiausią ir didžiausią knygą, palygino šių knygų svorius. Mokiniai pristatė savo skaitomą knygą, nusakė pag. kūrinio mintį. Dalyvavo linksmosiose estafetėse, kurių metu naudojo įvairias popierines priemones. Darželinukams gamino minį knygelę – abėcėlę. Veiklos mokiniams patiko ir mokykloje praleistas laikas neprailgo.

Mokytoja Gražina Vainutienė

Integruota chemijos-biologijos pamoka

Sausio 26 d. Ia ir Ib klasėms vyko integruota chemijos biologijos pamoka Telšių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno ir atliekų mechaninio biologinio įrenginių teritorijoje Jėrubaičiuose ,,Atliekų rūšiavimas ir perdirbimas“. Susipažinome su atliekų rūšiavimo procesu ir perdirbimu.

Integralaus ugdymo diena ,,Žiemos laboratorija”.

Trečiokai domėjosi kas yra sniegas, kokios būna snaigės, išsiaiškino jog po sniegu yra daug šilčiau negu jo paviršiuje. Darė dirbtinį sniegą. Lauke matavo sniego storį, ieškojo pėdsakų, lipdė bendrą skulptūrą. Paskui atliko bandymus su ledu, kūrė paveikslus iš gamtinių medžiagų, juos užpylė vandeniu ir padėjo sušalti. Buvo smagu. Laikas prabėgo labai greitai…

 Integrali veikla 4a klasėje

Sausio 13 d. 4a klėje vyko integrali veikla „Laiško kelias“. Ketvirtokai sužinojo pašto ir pašto ženklo atsiradimo istoriją, rašė laiškus draugams. Vaikai patys pasigamino vokus ir mokėsi taisyklingai ant jų užrašyti adresą.

                                           Mokytoja Daiva Nugarienė

Integralaus ugdymo diena „Sveiko maisto šventė“.

„Sveikuoliai“,“Vaisiai“ ,“Pomidoriukai“ ir “ Kokteilių meistrai“ kvietė šiandien mus į savo šventę.  Vaikai rinko receptus, rašė ir  iliustravo juos. Sukūrė  antrokų receptų knygą „Sveikas maistas“. Kiekviena komanda darė savo sveikus kokteilius ir vaišino draugus. Buvo smagu, skanu ir sveika.

Mokytoja Inga Noreikienė

Integralaus ugdymo diena „Sveiko maisto šventė“.

„Sveikuoliai“,“Vaisiai“ ,“Pomidoriukai“ ir “ Kokteilių meistrai“ kvietė šiandien mus į savo šventę.  Vaikai rinko receptus, rašė ir  iliustravo juos. Sukūrė  antrokų receptų knygą „Sveikas maistas“. Kiekviena komanda darė savo sveikus kokteilius ir vaišino draugus. Buvo smagu, skanu ir sveika.

Mokytoja Inga Noreikienė

Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka „Koordinačių plokštuma ir joje įsikūrusios geometrinės figūros Micro:bit pagalba„

Sausio 10 dieną 7b klasėje vyko integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka „Koordinačių plokštuma ir joje įsikūrusios geometrinės figūros Micro:bit pagalba„. Šioje pamokoje septintos klasės mokiniai mokėsi kūrybiškumo mokantis matematikos ir informacinių technologijų dalykų, ugdė loginį mąstymą, žinias įgytas matematikoje taikė praktiškai.

Mokytoja L. Steponkevičienė

Integralaus ugdymo diena „Žiemos pokštai“

Sausio 9 d. 1 klasėje vyko integralaus ugdymo diena ,,Žiemos pokštai”. Mokiniai įtvirtino sudėties ir atimties veiksmus iki 10. Iš pateiktų žodžių sudarė taisyklingus sakinius ir atlikdami užduotėles keliavo po Antarktidos žemyną . Mokytoja Ramutė Urnėžienė

Integralus ugdymas 4b klasėje „Kalėdų belaukiant“

Gruodžio 16 d. 4b klasėje vyko integralaus ugdymo diena „Kalėdų belaukiant“. Mokiniai  grupėse atliko teksto supratimo užduotis ir jas pristatė klasės draugams. Įsigiję bilietus keliavo po Anykščiuose esančias žiemos pramogas, apskaičiavo įvairių pramogų kainas. Lauke bandė rankos taiklumą mėtydami sniego gniūžtes į taikinį. Stebėjo pateiktis „Kalėdų tradicijos“ ir dalyvavo „Protų mūšyje“. Mokėsi dainuoti kalėdinę dainą, atliko  kūno perkusijos pratimus. Iš sausainių gamino kalėdinius namukus, dekoravo imbierinius ir sviestiniu sausainukus – figūrėles.

                                                                                        Mokytoja Gražina Vainutienė

,,Sumanaus moksleivio akademijos“ II užsiėmimas

Projekto ,,Sumanaus moksleivio akademija“ antrasis užsiėmimas vyko nuotoliniu būdu.  Įdomia informacija, apie tai kas užkoduota augalo lape, su Ia kl. mokiniais dalinosi VDU Žemės ūkio akademijos lektoriai dr. Marius Lasinskas ir dr. Aloyzas Velička. Gimnazistai išgirdo ir pamatė kaip dirba mokslininkai, sužinojo kaip paprastomis priemonėmis stiprinti organizmo sveikatą. Taip pat mokiniai turėjo galimybę susipažinti su biotechnologijų taikymu augalų pasaulyje, išgirdo įdomios informacijos apie augalų mikrodauginimą.

Biologijos mokytoja V.Katkuvienė

Integruota matematikos- IT  pamoka „Taškų koordinatės ir jų vaizdavimas koordinačių plokštumoje“

Gruodžio 12 dieną 6-os klasės mokiniai dalyvavo integruotoje matematikos ir informacinių technologijų pamokoje „Taškų koordinatės ir jų vaizdavimas koordinačių plokštumoje naudojant IT“. Mokiniai naudodamiesi Microsoft Excel programa rinko koordinačių taškus, naudodami grafikų braižymo mygtuką, kūrė piešinius koordinačių plokštumoje. Kitą pamoką mokiniai bandė tuos pačius piešinius atvaizduoti ir popieriaus lape.

Mokytoja Indrė Zozienė

Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka „Ornamentai“

Gruodžio 5 dieną 6 klasės mokiniai dalyvavo integruotoje matematikos ir informacinių technologijų pamokoje „Ornamentai“. Pamokos metu mokiniai kūrė pasikartojančius ornamentus „Paint“ programoma. Pasikartojo piešimo programoje naudojamas „kopijuoti“ ir „įklijuoti“ komandas, kūrė vientisą geometrinių figūrų ornamentą. Kviečiame pasidžiaugti labiausiai pavykusiais darbais.

Mokytoja Indrė Zozienė

Integralaus ugdymo diena antroje klasėje.

Pasipuošę Kalėdinę eglutę antokai sulaukė staigmenos- gautas didžiulis laiškas. Siuntėjas – Kalėdų Senelis. Išsiaiškinę kaip keliauja laiškai, kas yra siuntėjas ir gavėjas, antrokai ėmėsi rimtų darbų: rašė  laišką patys. Seneliui pasakojo apie savo gerus darbus, apie savo Kalėdines svajones.Turėjo rasti ir  laiško kelią iki pašto. Diena buvo puiki, patyrėme daug įspūdžių.
Mokytoja   Inga Noreikienė

INTEGRUOTA MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJŲ PAMOKA „Procentai ir sviestas virtuvėje.“

Lapkričio 28 d. 8a klasės mokiniai integruotoje matematikos ir technologijų pamokoje sužinojo ne tik tai, kad sviestas – patys geriausi riebalai visų rūšių kepiniams, bet ir patys suko sviestą. Tuo metu ,kai buvo sukamas sviestas, aštuntokai skaičiavo- kiek sviesto ir kiek pasukų turi gautis ,žinant grietinės riebumą.

Sviestą Einiui ir Lukrecijai pavyko greitai susukti, tada mokiniai tepė jį ant duonos ir ragavo. Džiaugdamiesi, kad pavyko gerai apskaičiuoti sviesto svorį, mokiniai dar sprendė kitus matematikos mokytojos pateiktus procentų uždavinius.

Atlikdami refleksiją Reflektus programėle mokiniai rašė, kad jiems buvo naudinga išmokti skaičiuoti maisto produktų kiekius , buvo įdomu sužinoti ir pamatyti ,kaip gaunamas sviestas, pritaikyti procentų skaičiavimo įgūdžius praktikoje.

                                                         Mokytojos Ramutė Januševičienė ir Vida Lukauskienė

Integralaus ugdymo diena ,,Kas yra drabužių mada?”

Domėjomės kaip keitėsi drabužių mados, pristatinėjome savo drabužius, atlikome tyrimą ir išsiaiškinome kad trečiokams labiausiai patinka juodos spalvos drabužiai. Kūrėme plakatus ,,Aprangos stilius”.

4b klasės pamoka kitoje aplinkoje „Kas yra laikraštis, kas – dienraštis?“

Lapkričio 22d. 4b klasės mokiniai lankėsi Sedos miesto bibliotekoje. Ten vyko lietuvių kalbos pamoka kitoje aplinkoje „Kas yra laikraštis, kas – dienraštis?“. Bibliotekos vedėja pasakojo, kokie laikraščiai leidžiami Lietuvoje? Kaip laikraščiuose pateikiama informacija? Vaikai patys uždavė klausimus apie vaikams skirtus leidinukus, pasakojo, kokius leidiniu yra patys užsisakę.

Mokytoja Gražina Vainutienė

Integruota pamoka „Ryto sumuštinis“

Lapkričio 21 dieną integruotoje technologijų ir lietuvių kalbos pamokoje penktokai gamino gardžius „Ryto“ sumuštinius. Originaliai juos pateikę kūrė istorijas, jas pristatė klasės draugams. Mokiniai vaišino vienas kitą ne tik skaniu maistu, bet ir kūrybiškais pasakojimais apie savo sumuštinio atsiradimą.

Mokytojos Ramutė Januševičienė ir Vaida Raišutienė

Integralus ugdymas 4b klasėje „Pilys pilaitės“

Lapkričio 21 dieną 4b klasėje vyko integralių veiklų diena „Pilys pilaitės“. Mokiniai, naudodami skaitmeninio ugdymo objektus, rūšiavo geometrinius kūnus, atrinko daiktus panašius į geometrinius kūnus. Taip pat stebėjo animacinį filmuką „Vilniaus pilies pasaka“ ir atliko klausymo teksto supratimo užduotį. Iš teksto „Aukščiausia Lietuvos pilis“ rinko veiksmažodžius, taisyklingai užrašė būtajam kartiniam ir būtajam dažniniam laike. Dirbdami porose ir individualiai atpažino geometrines figūras ir jas angliškai įvardino. Iš plastilino ir lazdelių gamino įvairius geometrinius kūnu, nustatė briaunų, viršūnių ir sienų skaičių. Naudojant piešimo programėlę „3D programėlė“, iš erdvinių figūrų kūrė piešinį „Pilys“. Integralų ugdymą vykdė ir informatikos mokytoja Indrė Zozienė, bei anglų kalbos mokytoja Vilma Urboninė.

Mokytoja Gražina Vainutienė

Integruota  dailės matematikos pamoka ,,Simetriškos figūros‘‘

Pamokos tikslas

Išmokti skirti figūras, kurios yra simetriškos tiesės atžvilgiu;

išmokti skirti figūras turinčias simetrijos ašį;

išmokti braižyti tiesės atžvilgiu simetriškas figūras.

7a kl. mokiniai  simetrijos ieškojo  rudeniniuose lapuose, vėliau matematikos kabinete nagrinėjo kiek simetrijos ašių turi įvairūs daugiakampiai,  mokėsi praktiškai  vaizduoti geometrines figūras, simetriškas duotoms tiesės atžvilgiu

Mokytojos Indrė Lileikienė ir Vida Lukauskienė

Integruota 5-os kl.  matematikos, dailės ir IT pamoka „Geometrinės figūros“

Lapkričio 14 dieną 5-os klasės mokiniai dalyvavo integruotoje matematikos, dailės ir informacinių technologijų pamokoje „Geometrinės figūros“. Kurdami svajonių arba namą, kuriame gyvena naudojo įvairias geometrines figūras: stačiakampį, kvadratą, apskritimą, trikampį, rombą sukontravo puikias pastatų konstrukcijas. Tai atliko naudodami piešimo programą „Paint“, o vėliau visa tai bandė perkelti ant popieriaus, kurdami namo aplikaciją.
Šauniai pasistengę penktokai sukūrė gražių dizainų namus!

Mokytojos I.Zozienė ir I.Lileikienė

Integruota matematikos ir finansinio raštingumo pamoka „Pakalbėkime apie pinigus“

Lapkričio 11 dieną 5-okai dalyvavo integruotoje matematikos ir finansinio raštingumo pamokoje „Pakalbėkime apie pinigus“, kurioje svečiavosi banko padalinio atstovė J. Skerienė. Penktokai domėjosi įvairių valiutų banknotais, tyrinėjo senuosius lietuvių banknotus, diskutavo, kiek kainuoja jų svajonės, kokį darbą dirbant galėtų tiek sutaupyti.. Diskutuodami nutarė, kam dažniausiai „Norams“ ar „Poreikiams“ išleidžiame pinigus.

Mokytoja Indrė Zozienė

Integralaus ugdymo diena 2 klasėje. Tema „Verslininkas“.

Mokiniai susipažino su įvairiais verslais. Grupėse kūrė savo paslaugų teikimo, prekių gamybos verslus. Lankėsi verslininko A.Toliauto įmonėje „Vudesta“.

Integrali veikla 4a klasėje „Gyvenkime sveikiau“

Spalio 28 d. 4a klasėje vyko integrali veikla „Gyvenkime sveikiau“.  Ketvirtokai gamino sveiko maisto piramidę. Aptarė, kurie produktai mums labai reikalingi, o kurių reikėtų vartoti saikingai arba tiesiog atsisakyti. Paskui mokiniai  patys gamino vaisių želė ir salotas, tepė sumuštinius. Pamokos prabėgo smagiai.

Integruota biologijos ir informacinių tecnologijų pamoka

8a kl. mokiniai dalyvavo integruotoje biologijos ir informacinių technologijų pamokoje. Naudodamiesi ,,Actionbound“ ir ,,iNaturalist“ išmaniosiomis programėlėmis tyrė augalų įvairovę mokyklos aplinkoje, domėjosi jų žiedais bei žiedynais ir jų vaisiais.

Integruota lietuvių kalbos  ir tikybos pamoka „Pašaukimo tema V. Mikolaičio-Putino romane „Altorių šešėly“

Didis džiaugsmas yra bendrauti su mąstančiu, sąmoningu, laisvu jaunu žmogumi, kuriam aktualūs būties, prasmės ir tikėjimo klausimai. Šiandien mūsų gimnazistai lankėsi Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje bei Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Integruotoje lietuvių kalbos  ir tikybos pamokoje „Pašaukimo tema V. Mikolaičio-Putino romane „Altorių šešėly“ kanauninkas Vilius Viktoravičius ketvirtokus supažindino su liturgine aplinka, seminarijos istorija, studijų sistema, palinkėjo atrasti tikrąjį savo gyvenimo kelią. Mokytojos L. Kazragienė, R. Makreckienė, V. Raišutienė.

Integruota anglų kalbos ir muzikos pamoka „Rock’n’Roll history. The Beatles“

Spalio 21 dieną 7ab klasės mokiniai dalyvavo integruotoje anglų kalbos ir muzikos pamokoje „Rock’n’Roll history. The Beatles“.Mokiniai susipažino su rokenrolo istorija ir jos įtaka muzikai bei atliko klausymo, gramatines ir žodyno lavinimo užduotis. Mokytojos: Tatjana Saračinskienė ir Vilma Urbonienė.

Integruotą lietuvių ir anglų pamoką „Tekstai originalo kalba. V. Šekspyro „Hamleto“ vertimų versijos“.

Spalio 18 dieną III A klasės mokiniams mokytojos Rasa Čičirkaitė ir Tatjana Saračinskienė vedė integruotą lietuvių ir anglų pamoką „Tekstai originalo kalba. V. Šekspyro „Hamleto“ vertimų versijos“. Aiškinosi skirtingas kalbų sistemas, suvokė, kad skirtingas laikmetis turi savo aktualijos, kad kalba modernėja. Didelė vertybė skaityti originalo kalba.

Integralus ugdymas ,,Kodėl kai kurie gyvūnai pramiega žiemą?“

Trečiokai aiškinosi kuo svarbus miegas, kodėl kai kurie gyvūnai pramiega žiemą. Rinko informaciją internete, darė plakatus apie žiemamiegius gyvūnus. Įsivertino savo indėlį grupės darbe. Iš popieriaus pasidarė šikšnosparnį.

7 a ir b kl. integruota dailės- lietuvių kalbos pamoka

7a b klasių mokiniai per integruotą dailės- lietuvių kalbos pamoką grožėjosi rudenėjančios Šarnelės vaizdais, ieškojo įkvėpimo piešiniams, skaitė poeto V. Mačernio eiles. Mokytojos Rasa Čičirkaitė, Indrė Lileikienė

Integruota pasaulio pažinimo ir technologijų pamoka

Antrokai lankėsi gimnazijos ,,Molio dirbtuvėse“. Čia vyko integruota pasaulio pažinimo ir technologijų pamoka. Mokytojai Inga Noreikienė, Darius Purkėnas

Integruota lietuvių k.- tikybos pamoka III- okams

Integruota lietuvių k.- tikybos pamoka III- okams gimnazistams vyko Telšių kunigų seminarijoje. Už pasakojimą dėkojame gidei J. Bucevičei. Mokytojos L. Kazragienė, R. Čičirkaitė, D. Sakalauskienė

Integralaus ugdymo diena ,,Miško gėrybės” pirmoje klasėje .

Mažieji mokinukai keliavo miško taku mokydamiesi atskirti garsus. Praktines užduotis atliko iš gamtos gėrybių. Mokytoja Ramutė Urnėžienė

Išvyka į Varnių Gamtos mokyklą

Rugsėjo 30 d. 6 – III kl. mokinių grupė vyko į Varnių regioninio parko Gamtos mokyklą. Čia mus sutiko žemietė Gamtos mokyklos administratorė Alma Būdvytienė. Vyr. specialistė Monika Jankauskaitė supažindino su VRP lankytojų centro ekspozicija, papasakojo apie unikalias gamtos ir kultūros vertybes. Interaktyvioje ekspozicijoje mokiniai susipažino su paukščių balsais, pasitikrino ar gerai pažįsta medžius ir kitus augalus. Monika J. taip pat pravedė edukacinį užsiėmimą „Tautiniai, lietuviški – baltiški ženklai“, sediškiai pasigamino medinį pakabutį intuityviai renkantis simbolį. Smagiausia dalis buvo etno šokiai ir žaidimai, kurių mus mokino vyr. specialistas Linas Šedvilas. Vakare dviračiais išvykome prie Lūksto ežero, ieškojome gintarų, nes šis ežeras saugo šį lietuvišką auksą. Su chemijos mokytoja Zina mokiniai tyrė ežero chemines savybes. Pasidžiaugėme nuostabiu kraštovaizdžiu, palydėjome saulę ir išvykome atgal į Gamtos mokyklą švęsti Tyrėjų nakties. Fizikos mokytoja Irena papasakojo apie žvaigždes ir žvaigždynus, pamokino naudotis žvaigždėlapiais. Atlikdami Kahoot užduotis, mokiniai prisiminė arba sužinojo apie įvairių sričių žymiausius mokslininkus. Vakarą užbaigėme dainomis prie laužo, kur sudeginome dieną pasigamintą rudens lygiadienio simbolį. Į namus grįžome pasikrovę ne tik įvairių žinių, bet ir gerų emocijų, labiau susidraugavę bei pažinę vieni kitus. Džiaugiamės ir didžiuojamės savo šauniais mokiniais! Dėkojame gimnazijos administracijai už sudarytas sąlygas išvykai į VRP Gamtos mokyklą.

Gamtos mokslų mokytojos

Integralaus ugdymo diena 4b klasėje „Medžiai“

Rugsėjo 30 d. 4b klasės mokiniai Platelių Šeirės pažintiniame take vykdė integralias veiklas tema „Medžiai“. Pirmiausia apsilankė gamtos muziejuje, kur susipažino su įvairiomis medžių rūšimis. Pažintinę kelionę tęsė parke, kur stebėjo medžius, atpažino jų vaisius. Mokėsi, kaip nustatyti medžio amžių. Atliko matematines užduotis: nustatė ąžuolo amžių, sprendė ąžuolo pateiktus veiksmus  Ūkininko sodyboje stebėjo medžius, priskyrė medžiams jų vaisius, sužinojo, koks medis išgarina mažiau vandens. Užrašė medžių lapuose pabirusius žodžius. Stebėjo beržą gamtoje ir patys darė beržo medį.

Mokytoja Gražina Vainutienė

Integralaus ugdymo dieną „Gamtoje“

Antrokai šiandien turėjo integralaus ugdymo dieną „Gamtoje“. Vaikai, dirbdami grupėse, susipažino su gamtos gyventojais, mokėjo juos apibūdinti , pavadino juos mažybiniais, maloniniais žodeliais. Patys tapo kiškučiais, varliukais, stirniukais… Apsilankė Renavo parke.Stebėdami, tyrinėdami gamtą sutiko gamtos gyvūnų,atpažino jų gyvenamas vietas, aptarinėjo augalus, grybus, medžius. Džiaugėsi saulėta rudenine  gamta. Diena buvo smagi. Patyrėme daug emocijų.

Mokytoja   Inga Noreikienė

Integralus ugdymas ,,Grybų pasaulis”.

Trečiokai iš antrinių žaliavų darė 3D grybus. Aptarė J. Marcinkevičiaus pasaką ,,Grybų karas”, ją skaitė vaidmenimis. Renavo parke ieškojo grybų, išmoko pasidaryti grybų rašalą. sužinoję daug naujų dalykų apie grybus, atliko užduotis grybų tema.

Integruota istorijos, lietuvių k. pamoka

I a ir Ib klasės mokiniai Plungės r. Bukontės dvarelyje susipažino su XX a. pradžios lietuvių medinių dvarų interjeru,kultūriniu paveldu ir buitimi. Daug sužinojo apie rašytojos Žemaitės gyvenimą, kūrybą.Integruota istorijos, lietuvių k. pamoką vedė mokytojos R.Montrimienė ir R.Čičirkaitė

Integrali veikla „Balandžiai – artimiausi žmogaus bičiuliai“

Rugsėjo 23 d. 4a klasėje vyko integrali veikla „Balandžiai – artimiausi žmogaus bičiulia“. Ketvirtokai sužinojo daug įdomių faktų apie balandžius. Vėliau mokiniai piešė balandžius, lankstė juos iš popieriaus.

                                           Mokytoja Daiva Nugarienė

Integrali ugdymo diena 1 klasėje

Rugsėjo 23d. vyko mažiausiųjų gimnazijos mokinukų integralaus ugdymo diena prie Barstyčių akmens. Pirmokėliai dalyvavo rudeninėje medžioklėje. Ieškojo gamtos rudeninių pėdsakų. Įveikę užduotis ieškojo vaidilučių paslėpto lobio. Komandose iš medžių lapų sudėliojo žmogeliukus ir pavadino Eva, Kamilis ir Marija. Taip mažieji įveikė pirmąją integralaus ugdymo dieną su šypsenom veiduose.

Integralaus ugdymo diena 4b klasėje „Kas mena mūsų krašto praeitį?“

Rugsėjo 16 d. 4 b klasės mokiniai dalyvavo integralaus ugdymo veikloje Telšių kaimo muziejuje. Dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Piemenėlio mažas botagėlis“. Sužinojo apie piemenėlių buitį, darbus. Patys pabuvo piemenėliais. Grupėse, kurioms vadovavo mamytės – mokytojos, atliko lietuvių kalbos, matematikos, dailės užduotis praeities tema.

 

Mokytoja Gražina Vainutienė

Integruota lietuvių – anglų k. pamoka „Patarlės“

Rugsėjo 20 d. įvyko integruota anglų ir lietuvių pamoka tema „Patarlės“. 6 kl. mokiniai susipažino su anglų k. patarlėmis ir ieškojo atitikmens lietuvių k. patarlėse. Mokytojos: Tatjana Saračinskienė, Vilma Urbonienė ir Vaida Raišutienė.

Antrokų integruota pasaulio pažinimo ir dailės-technologijų pamoka kitoje aplinkoje. Tema: “ Kas žiemą su marškiniais, o vasarą su kailiniais?“

Dirbdami grupėmis,susipažinome su medžio dalimis, ieškojome kurios  iš jų svarbiausios.Naudodamiesi įvairia dailės technika, kūrėme medžio žievės antspaudus.

Šiandien antrokai smagiai leido laiką integralaus ugdymo veiklose.Dirbdami grupėse kūrė žaislų parduotuves, kuriose patys pardavinėjo ir pirko savo žaislus. Mokėsi atsakingai naudotis pinigais, suprato jų vertę. Parašė savo mylimiausio žaisliuko istoriją. Lipdė žaisliukus plastelinu ir suruošė klasėje parodėlę. Diena buvo pilna netikėtumų, patyrėme daug įspūdžių.
                                   Mokytoja Inga Noreikienė

Gamtos mokslų patyriminė diena 7-8 klasių mokiniams

Gamtos mokslų mokytojos birželio 13d. 7-8 klasių mokiniams organizavo  patyrimines veiklas. Aštuntokai tyrė vandenį ir kūnų plūduriavimą jame, septintokai tyrinėjo šviesos įtaką fotosintezei ir atvaizdus veidrodžiuose. Lauko klasėje vyko konkursinės užduotys: šešėlių teatras, laivelių plukdymas. Per keturias pamokas mokiniai ir tyrinėjo, ir paruošė darbų pristatymus, juos pristatė. Refleksijos metu aptartos dienos sėkmės ir tobulintini momentai. Visi pritarė, kad tokia diena ir įdomi, ir prasminga.

Gamtos mokslų mokytojos: V.Katkuvienė, Z.Tenienė, I.Joneikienė

Integralaus ugdymo diena „Gėlės – gamtos puošmena“

Birželio 9 d. 3a klasėje vyko integrali veikla „Gėlės – gamtos puošmena“. Mokiniai susipažino su gėlių rūšimis, jų augimo sąlygomis, varžėsi, kas daugiau pažįsta gėlių  Trečiokai žaidė žaidimus, skaitė pasakas apie gėles.

Mokytoja Daiva Nugarienė

Asmeninių projektų konferencija „Mokomės tyrinėdami“

Birželio 9 dieną gimnazijos aktų salėje vyko Asmeninių projektų pristatymo konferencija. I , II a ir II b klasių mokiniai pristatė asmeninius projektus. Konferencijos  vedėjai – Viltė Pilibavičiūtė ir Vilius Sakalauskas kvietė moksleivius  pristatyti šiuos projektus : „Senosios Sedos kapinės“(Inesa Stanytė) , „Frazeologizmų vartojimas kasdienėje kalboje“(Austėja Dagenytė), „ Atvirukai“(Paulius Milieška) , „Magiški kvadratai, velnio ratas“( Deividas Norkus), „Vaistiniai augalai šiandieniniame gyvenime“( Vaida Vaitkutė) , „Medžiagų pritaikymo galimybės pagal šiluminės spinduliuotės tyrimus termovizoriumi“( Matas Vainutis) ,  „ Kritulių tyrimas“( Edvinas Ušinskas) , „Šiuolaikinio gyvenamojo būsto perspektyva Sedoje“( Lukas Mikalauskas ir Nedas Urbonas) , „ Virtualios knygos „Matematika kitaip “ kūrimas su STORYJUMPER programa“( Skaistė Janušaitė ir Nedas Anužis) , „ Readers for young learnres “ (Gabija Paulauskaitė) , „Socialiniai tinklai tarp jaunimo“ ( Gintaras Brazdeikis). Pertraukėlių metu fleita grojo Guoda Kareivaitė.

Integralaus ugdymo diena „Vasara“.

Pirmokai kūrė ir pristatė grupinius darbelius apie vasarą. Naudodamiesi IT parašė laiškus vasarai. Žaidė smagius žaidimus.

Integruota istorijos ir lietuvių k. pamoka „Mus išvežė sodams žydint…“

„Palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems“ ( Jokūbo laiškas). Daugumai Sedos, Renavo, Vadagių apylinkių gyventojų didieji išmėginimai prasidėjo Lūšės geležinkelio stotyje, kur ginkluotos sargybos apsupty buvo sugrūsti į gyvulinius vagonus ir ištremti į Sibirą…Liudytojams išlikęs nuostabus sodų žydėjimo laikas – gegužės mėnuo… Sedos V.Mačernio gimnazijos 6b ir 8a kl.mokiniai Lūšės geležinkelio stotyje vedė integruotą istorijos ir lietuvių k. pamoką „Mus išvežė sodams žydint…“, skirtą Gedulo ir vilties dienai paminėti. Skaitėme išvežtųjų pavardes, deklamavom eilėraščius. Suvokėm – Laisvė yra Dievo dovana.

Mokytojos: G. Vanagienė, R. Montrimienė, R. Čičirkaitė

Integralus ugdymas ,,Ar saulės ,,šypsena“ visada maloni?“

Birželio 7 d.  antroje klasėje vyko integralus ugdymas ,,Ar saulės ,,šypsena“ visada maloni?“ Susipažinome su saulės sistema. Kalbėjome apie saulės naudą ir žalą. Klausėmės pasakos apie saulę, vėją ir šaltį. Atlikome teksto supratimo užduotis. Sužinojome ką globojo deivė Saulė. Ieškojome įdomių skaičių kosmose. Saulėta diena vaikams neprailgo.

Integruota geografijos-fizinio ugdymo pamoka Žalgirio miške

Birželio 8 d. vyko integruota geografijos-fizinio ugdymo pamoka Žalgirio miške „Sveika gyvensena ir orientacinis sportas“  I kl.

Atsakingi mokytojai J. Stanienė, A. Žukauskas, D. Juškaitė

Integruota matematikos-biologijos pamoka

Saulėtą penktadienį integruota matematikos – biologijos pamoka vyko žydinčioje pievoje.  Pamokoje reikėjo nustatyti kiaulpienių populiacijos dydį ir tankį viename kvadratiniame metre.

7 klasės mokiniai, susiskirstę į keturias grupes, turėjo atlikti praktines biologijos ir matematikos užduotis: skaičiavo kiaulpienių populiacijos dydį  ir tankį, kiaulpienės pūko nuskristą kelią, žinant vėjo greitį, bitės aplankytų kiaulpienių žiedynų kiekį per duotą laiką. Mokiniai skaičiavo, kiek sausos žaliavos galima gauti džiovinant kiaulpienių šaknis.

Mokiniai pakartojo populiacijos tankio ir dydžio sąvokas, atliko praktinius matavimus ir apskaičiavo kiaulpienių kiekį 1 kvadratiniame metre, 1 a, 1 ha plote ir sužinojo jų tankį . Pamoka gamtoje mokiniams labai patiko.

Integruota lietuvių k. – matematikos pamoka „Šarneliais takeliais“

Birželio 6 dieną 5 -okai vyko į Šarnelę. Čia įvyko pirmoji pažintis su poetu Vytautu Mačerniu, jo gimtinės takeliais, keliomis vizijomis. 5-okai sveikino poetą Vytautą su 101-uoju gimtadieniu skaitydami jo eilėraščius, diskutava ir domėjosi jo kūryba, vizijomis. Skaičiuodami poeto eilėraščio „Tėviškė“ raides, užrašė, kurią viso eilėraščio dalį užima kiekviena raidė, Šarnelėje skaičiavome mus supančius berželius ir laiptelius.

Grožėjomis mus supančia gamta!

Integralus ugdymas 3b klasėje „Geometrija aplink mus“

Birželio 9 d. 3b klasės mokiniai vykdė integralias veiklas kitoje aplinkoje „Geometrija aplink mus“. Užsiėmimai vyko Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parke. Mokiniai dirbo grupėse. Grupėms vadovavo mamytės-mokytojos. Mokiniai rinko kalbos dalis ir jas grupavo, kūrė ketureiles mįsles apie įvairias geometrines figūras. Taip pat fotografavo gamtoje matomas geometrines figūras, kūrė ir spalvino mandalas iš geometrinių figūrų, vaikščiojo labirintais, linksminosi batutuose.

Gražina Vainutienė

Integruota pasaulio pažin imo ir tikybos „Pažink savo miestą. Lurdas“

Birželio 9 d. pirmokai lankėsi prie Sedos bažnyčios. Čia vyko integruota pasaulio pažinimo ir tikybos pamoka tema: „Pažink savo miestą. Lurdas“.

Mokytoja Inga Noreikienė

Integruota matematikos – pasaulio pažinimo pamoka

Antrokų integruota matematikos – pasaulio pažinimo pamoka ,,Pinigėliai, pinigai” vyko Mažeikių kredito unijos Sedos skyriuje. Dėkojame Liepos mamai už įdomią pamoką. Mokytoja Inga Pačerinskienė

Poeto V. Mačernio gimtadienis

Birželio 3d. 4 klasėje vyko integrali veikla „Poeto V. Mačernio gimtadienis“ . Ketvirtokai susipažino su poeto biografija, skaičiavo ir lygino poeto ir savo amžių, ieškojo Lietuvos žemėlapyje V. Mačernio tėviškės. Mokiniai skaitė savo pasirinktus poeto eilėraščius, klausėsi, kaip juos skaito žymūs lietuvių aktoriai: J. Bareikis ir A. Bagdonas, taip pat dainuojamų poetų eilių. Mokiniai nagrinėjo savo pasirinktus eilėraščius: skaičiavo juose esančias kalbos dalis, gautus rezultatus atvaizdavo diagramomis. Veiklą užbaigė iliustruodami pasirinktą V. Mačernio eilėraštį.

Mokytoja L. Milieškienė

Integruota fizikos chemijos pamoka „Branduolinė energija“

Gegužės 23d. IIa klasės mokiniams Šaltojo karo muziejuje vyko integruota fizikos ir chemijos pamoka apie branduolinio ginklo (energijos) panaudojimą, galimus padarinius. Edukacijos metu mokiniai aktyviai įsijungė į veiklas, rinko duomenis apie Plateliuose buvusias raketas, bazės įrenginius eksploatacijos metu bei galimą atmosferos taršos pavojų. Grįžę, ruošė pristatymus. Dešimtokai dėkingi gidei už turiningą ir vaizdžią „kelionę“ XX a. raketinėje bazėje.

Mokytojos I.Joneikienė, Z.Tenienė.

Integruota matematikos ir kūno kultūros pamoka ,,Bėgimas ir statistika‘‘

Gegužės 27 dieną 7a klasėje vyko integruota kūno kultūros ir matematikos pamoka, kurią vedė matematikos mokytoja Vida Lukauskienė ir  kūno kultūros mokytoja Jolanta  Stanienė. Pamokos tikslas – atskleisti kūno kultūros ir matematikos integravimo galimybes, skatinti mokytojų ir mokinių tarpusavio bendradarbiavimą. Mokiniai matematikos žinias pritaikė praktikoje. Nubėgę 60 metrų, jie dirbdami grupėse apskaičiavo rezultatų vidurkį, prisiminė greičio matavimo vienetų stambinimą, sprendė uždavinius, taikydami greičio formulę. Paskui  aptarė bėgimo rezultatus, juos palygino, aptarė amžiaus tarpsnių ypatumus, kurie lemia rezultatų skirtumus. Pamokos pabaigoje – refleksija. Apibendrindami pamokos rezultatus, pamokos dalyviai pastebėjo, jog pamokos laikas prabėgo labai greitai, buvo smagu, įdomu ir kartu neįprasta matematines žinias pritaikyti kūno kultūros pamokoje.

Integralaus ugdymo diena 3b klasėje „Amatai ir verslai“

Gegužės 27 d. 3 b klasėje vyko integralaus ugdymo diena „Amatai ir verslai“. Mokiniai išsiaiškino, kuo žmonės vertėsi senovėje, kokie įrankiai buvo naudojami. Patys buvo „dailidėmis“ , matavo langus, duris ir apskaičiavo jų plotą ir perimetrą. Sužinojo, kad Jėzus buvo Nazareto miestelio dailidė. Patys vaikai gamino laivelius. Mokiniai pabuvo ir „puodžiais“. Lipdė buityje naudojamus įvairius indus. Taip pat žaidė žaidimą „Siuvėjas“, išmoko ratelį „Mano tėvelis buvo kalvelis“.

L. Kazragienė ir G. Vainutienė

Geometrija sukasi ratu

Gegužės 27d. vyko integrali veikla „Geometrija sukasi ratu“ Platelių Žemaitijos nacionalinio parko, Užgavėnių ekspozicijose ir energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parke su ketvirtokais. Mokiniai domėjosi Lietuvos gamta, istorija ir menu, fiksavo įdomius faktus. Gamtoje, mene ir net istorijoje ieškojo pasislėpusių geometrinių figūrų ir kūnų.
 Mokytoja L. Milieškienė

Atrandu save kaip skaitytoją

Gegužės 25d. 4 klasėje vyko integrali veikla „Atrandu save kaip skaitytoją“ . Mokiniai dalijosi įspūdžiais apie knygas, perskaitytas per mokslo metus, jas pristatė. Skaičiavo, kiek knygų perskaitė visa klasė, klasės berniukai, mergaitės. Braižė diagramas, darė išvadas, pristatė tyrimų rezutatus. Ketvirtokai piešė savo mėgstamiausius veikėjus.
Mokytoja L. Milieškienė

Integralaus ugdymo diena

Gegužės 18 d. 1 klasėje vyko integrali veikla „Lankytinos Lietuvos vietos:Didžiausias riedulys.“.Pirmokai susipažino su lankytinomis vietomis Lietuvoje, atpažino jas pagal iliustracijas,aprašė ir pristatė draugams.Piešė ant akmenukų, žaidė įvairius žaidimus. Aplankė didžiausią Lietuvos riedulį Barstyčiuose.
                                  Mokytoja   Inga Noreikienė

Integruota fizikos ir chemijos pamoka „Medžiagų ir hidraulinių prietaisų panaudojimas gaminant duris ir langus“ įmonėje UAB „Vudesta“

Šių m. gegužės 16d. 8a ir 8b klasių mokiniams integruota fizikos ir chemijos pamoka vyko medinių langų – durų gamybos įmonėje UAB „VUDESTA“. Įmonės vadovas A.Toliautas mokinius  supažindino su produkcijai gaminti naudojamomis medžiagomis, paaiškino jų savybes ir derinimą, siekiant pagaminti kokybišką produktą. Mokiniai stebėjo praktiškai  hidraulinių ir vakuuminių presų veikimą, atlikdami užduotis, aiškinosi vykstančius fizikinius ir cheminius reiškinius, kitų prietaisų taikymą. Vyko aktyvus patyriminis mokymasis, mokinius džiugino  įmonės aplinka ir priėmimas.

Dėkojame įmonės vadovui Andriui Toliautui ir darbuotojams už priėmimą, nuoširdų bendravimą, vaizdų informacijos pateikimą ir staigmenas.

Mokytojos I.Joneikienė, Z.Tenienė

Integralus ugdymas 2 klasėje.

Integralus ugdymas 2 klasėje ,,Mano šeima”. Mokiniai piešė savo šeimas, rašė rašinėlius apie jas, kūrė savo šeimų herbus.

Mokytoja Inga Pačerinskienė

1 kl. integruota pamoka

Pirmos klasės integruota matematikos ir fizinio ugdymo pamoka Sedos stadione.

Mokytoja Inga Noreikienė

Integralus ugdymas 3b klasėje

Balandžio 29 d. 3b klasėje vyko integrali diena „Paštas“. Mokiniai sužinojo, kaip atsirado paštas. Porose, spręsdami algoritmus, išsiaiškino, kas dažniausiai kelyje lydėdavo pašto karietas. Susipažino su pašto ženklais, patys bandė kurti. Susipažino su Švento Rašto atsiradimo istorija, Gerosios Naujienos perdavimu žmonėms. Išvykos metu susipažino su pastatu, kuriame seniau buvo Sedos paštas. Apsilankė pašte, kuriame ne tik sužinojo apie pašto darbuotojų darbą, pašte teikiamas paslaugas, bet ir gavo siuntinuką.

                                                                         Gražina Vainutienė, Lina Kazragienė

Integruota matematikos – lietuvių k. pamoka „Daiktavardis + būdvardis = matematika”

Balandžio 27 dieną 5 klasės mokiniams vyko integruota matematikos ir lietuvių k. pamoka. Penktokai, susiskirstę į grupes pagal lietuvių kalbos linksnius, kūrė komandoms matematinius pavadinimus, H. K. Anderseno pasakos ištraukoje „Mergaitė su degtukais“ ieškojo įvairių daiktavardžių ir būdvardžių, duomenis vaizdavo stačiakampėmis ir skritulinėmis diagramomis. Veiklą užbaigė eiliuotu grupės darbo pristatymu bei įsivertinimu dalindami „pyragą“.

Integruotos pamokos metu mokiniai pagilino ne tik dalykines žinias, bet ir tobulino komunikavimo, bendravimo, pažinimo kompetencijas

I.Zozienė ir V. Raišutienė

Integrali veikla „Australija- žemynas, valstybė“

Balandžio 27d. 4 klasėje vyko integrali veikla „Australija- žemynas, valstybè“. Ketvirtokai skaitė ir analizavo P. Juodišiaus pasaką „Kelionė į Australiją“, dainavo dainelę apie Australiją. Lygino Australijos ir Lietuvos didžiausius geografinius objektus. Mokiniai apskaičiavo ir palygino Australijos gyvūnų greičius. Veiklų metu rinko faktus apie Australiją. Veiklą užbaigė surinktus faktus suklijavę į plakatą „17 faktų apie Australiją“.
Mokytoja L. Milieškienė

Integralaus ugdymo diena ,,Kas gyvena žemėje?”

2 klasėje. Mokytoja Inga Pačerinskienė

1 kl. integrali ugdymo diena „Bibliotekoje“

Mažiausieji gimnazijos mokinukai šiandien turėjo integralaus ugdymo dieną. Tema: „Bibliotekoje“. Vaikai lankėsi gimnazijos bibliotekoje. Čia pamatė didžiausią  ir mažiausią, storiausią ir seniausią knygą. Suprato kaip reikia rasti knygą bibliotekoje ir kam reikalinga abėcėlė.Klasėje paruošė savo knygučių parodėlę.Pasidarę savo vardo raidės karūną, žaidė žaidimus.

Integrali veikla 3a klasėje „Gandro diena“

Kovo 25 d. 3a klasėje vyko integrali veikla „Gandro diena“. Trečiokai paminėjo  baltųjų gandrų sugrįžtuves. Domėjosi kur gandrai praleidžia žiemą, skaičiavo kokį kelią įveikia gandrai grįždami namo. Mokiniai piešė gandrus, darė juos iš popieriaus, žaidė žaidimus.

                                                          Mokytoja Daiva Nugarienė

Integrali veikla „Sraigių pasaulyje“

Kovo 25d. vyko integrali veikla „Sraigių pasaulyje“ 4 klasėje. Mokiniai klasėje atliko statistinį tyrimą „Ką ketvirtokai žino apie sraiges?“, dalyvavo sraigių lenktynėse, skaitė O. Jautakės „Pelytė ir sraigė“, V. Vaikulevičienės „Kaip sraigė vėl pradėjo džiaugtis“, išsiaiškino viską apie sraigės giminaičius- moliuskus ir patys pasigamino besisupančias sraiges.
Mokytoja L. Milieškienė

Integralus ugdymas „Išradimai“ 3b klasė

Kovo 22 d. 3b klasėje vyko integralaus ugdymo diena „Išradimai“. Mokiniai dirbo grupėse, porose ir individualiai. Jie susipažino su pirmiausia žmonių išrastais įrankiais. Stebėdami filmuką skaičiavo, kiek išradimų matė. Nagrinėjo ir grupėse pristatė tekstus apie Lietuvos žymiausius išradimus, atliko gramatines užduotis. „Išrado“ sniegą, kai už lango jo visai nėra. Gaminosi netikrą sniegą, lipdė senius besmegenius. Apskaičiavo, kiek kainuoja priemonės dirbtiniam sniegui pagaminti, kurios brangesnės, pigesnės, kiek brangesnės. Išsiaiškino, kiek sumokėjo už priemones visoms grupėms. Suvokė, kad išradimas yra ir daugyba pirštais. Žaismingai atliko užduotis daugindami naudojant pirštus. Konstruodami iš įvairių detalių mokiniai patys gamino figūras, įrenginius ir juos pristatė.

Mokytoja Gražina Vainutienė

Integrali ugdymo diena „Mano šalis -Lietuva“

Kovo 10 dieną pas mažiausius gimnazijos pradinukus vyko integralaus ugdymo diena „Mano šalis -Lietuva“. Pirmokėliai keliavo po Lietuvą, susipažino su didžiausiais Lietuvos miestais,dailyraščiu rašė jų pavadinimus, skaičiavo kiek  pilių Lietuvoje. Gamino kokteilį „Myliu Lietuvą“. Vaikai dirbo noriai, daug sužinojo, dalijosi savo pasakojimais ir džiaugėsi gautais  veiklos rezultatais.

Mokytoja Inga Noreikienė

Integruota dailės-matematikos pamoka, skirta Pi dienai

Tradiciškai kiekvienų metų kovo 14 d. gimnazijos matematikai švenčia Pi dieną, integruodami matematiką su kitų dalykų pamokomis.

Šiemet 7b klasės mokiniai ir jų mokytojos Indrė Zozienė ir Indrė Lileikienė paminėjo integruotoje dailės -matematikos pamokoje. Jos metu mokiniai domėjosi skaičiaus Pi istorija, rekordais, klausėsi dainos apie skaičių Pi, atsakinėjo į klausimus kahoot programėlėje, iliustravo – retušavo apskritimus įvairiais ornamentais.

Pabaigoje pamokos mokiniai reflektavo naudodami Reflectus programėlę.

Integruota matematikos-technologijų pamoka, skirta Pi dienai

Tradiciškai kiekvienų metų kovo 14 d. gimnazijos matematikai švenčia Pi dieną, integruodami matematiką su kitų dalykų pamokomis.Šiemet 7a klasės mokiniai, vadovaujami matematikos mokytojos Vidos Lukauskienės ir technologijų mokytojos Ramutės Januševičienės Pi dieną paminėjo integruotoje technologijų -matematikos pamokoje. Jos metu mokiniai gamino picą, puošė ją. Kartu mokėsi išmatuoti skersmenį, apskaičiuoti spindulį, apskaičiuoti picos plotą. Kol pica kepė, septintokai skaičiavo picos savikainą. Susėdę prie padengto stalo mokiniai aptarė konstantos PI atsiradimą ir jos naudojimą, sužinojo -kodėl skaičius Pi siejamas su pyragais. Pabaigoje pamokos mokiniai reflektavo naudodami Reflectus programėlę.

Integralaus ugdymo diena „Mano šalis -Lietuva“ 1 kl.

Kovo 10 dieną pas mažiausius gimnazijos pradinukus vyko integralaus ugdymo diena „Mano šalis -Lietuva“. Pirmokėliai keliavo po Lietuvą, susipažino su didžiausiais Lietuvos miestais,dailyraščiu rašė jų pavadinimus, skaičiavo kiek  pilių Lietuvoje. Gamino kokteilį „Myliu Lietuvą“. Vaikai dirbo noriai, daug sužinojo, dalijosi savo pasakojimais ir džiaugėsi gautais  veiklos rezultatais.

Mokytoja Inga Noreikienė

Integralus ugdymas ,,Mano Lietuva” 2 kl.

Kovo 10 dieną antroje klasėje vyko integralus ugdymas tema ,,Mano Lietuva“. Grupėse susipažinome su pateikta medžiaga apie Lietuvą. Sužinojome daug naujų dalykų apie karalių Mindaugą. Sedą, Lietuvos gamtą ir kt. Aptarėme kokias mūsų tėvynės vietas verta aplankyti. Kalbėjome ir apie Lietuvos prezidentus. Paskui vaikai vieną iš jų nupiešė. Pasidalinome mintimis kokius darbus nuveiktume, jei būtume šalies prezidentai. Mūsų mažieji prezidentai statytų naujas prieglaudas gyvūnams, pasirūpintų seneliais, Sedą padidintų ir dar daug kitų darbų nuveiktų.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga vaikai nori savo šaliai padovanoti meilę, savo gerus darbelius, pastangas mokytis, pagalbą kitiems žmonėms ir dar daug kitokių dovanų.

Pasikartoję savo žinias apie Lietuvą, sužinoję daug naujų ir įdomių dalykų, vaikai poromis dalyvavo proto mūšyje ,,Ką aš žinau apie Lietuvą?“.

I.Pačerinskienė

2 kl. integruota muzikos, dailės ir informacinių technologijų pamoka

2 klasės (mokytojos I. Pečerinskienė ir R. Vilkė) integruota muzikos-dailės-informacinių technologijų pamoka – https://youtu.be/faApbx1dG5g

Integruota lietuvių kalbos ir informatikos pamoka „Legendų pilys“

3 b kl. mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos ir informatikos pamokoje „Legendų pilys“, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Per lietuvių kalbos pamoką mokiniai skaitė Vytauto Tamulaičio apsakymą „Petriuko vėliava“ . Berniukas Petriukas ant aukšto pilies prie Neries bokšto iškėlė uždraustą trispalvę vėliavą. Per informatikos pamoką vaikai piešė legendų pilis ir prisiminė garbingą Lietuvos istoriją.

Mokytojos I. Zozienė ir G. Vainutienė

Integruota technologijų ir anglų kalbos pamoka 5klasėje „Shrove Tuesday“

Integruota technologijų ir anglų kalbos pamoka 5klasėje „Shrove Tuesday“. Mokiniai pagamino Užgavėnių kaukes. Mokytojos Tatjana Saračinskienė ir Vilma Urbonienė.

Matematikos ir IT integruota pamoka „Piešinys koordinačių plokštumoje“

6b klasėje vyko matematikos ir IT integruota pamoka „Piešinys koordinačių plokštumoje“. Atlikdami kūrybinį darbą, mokiniai patobulino taško koordinačių plokštumoje padėties nusakymo įgūdžius, darbo kompiuteriu įgūdžius, mokėsi atidumo, susikaupimo, valingumo. Matematikos mokytoja Rasa Vaicekauskienė

Integrali veikla „Kelionė po gimtąją šalį“

Vasario 25d. ketvirtokai keliavo po gimtąją šalį: vyko integrali veikla „Kelionė po gimtąją šalį“. Naudodamiesi žemėlapiu mokiniai skaičiavo atstumus nuo vienos Lietuvos vietovės iki kitos, judėjimo laiką bei greitį. Atkeliavę į sostinę – Vilnių, rašė aiškinamąjį diktantą „Gimtinė Lietuva“. Po to internete ieškojo informacijos apie savo gyvenamosios vietovės istoriją. Kelionės įspūdžius fiksavo piešiniuose „Mano gimtinė“, pynė trispalves apyrankes.

Mokytoja L. Milieškienė

Integralaus ugdymo diena „Pasakos – vaikystės dalis“

Vasario 25 d. 3a klasėje vyko integrali veikla „Pasakos – vaikystės dalis“. Trečiokai domėjosi pasakų knygomis ir jų iliustracijomis, klausėsi pasakų, atliko pasakų herojų užduotis. Vėliau iliustravo labiausiai patinkančius pasakos personažus.

                                                                               Mokytoja Daiva Nugarienė

Integralaus ugdymo diena „Šventės“

Vasario 23 d. pirmokai turėjo integralaus ugdymo dieną „ Šventės“. Vaikai dirbdami grupėse, kūrė kvietimus į savo šventę, iliustravo juos ir pristatė savo klasės draugams. Žaidė labiausiai mėgstamus žaidimus.Vaidino klounais, juokdariais.

Antrokų integruota dailės ir IT pamoka

Antrokai dailę integravo su muzika ir IT.

Paint programėle iliustravo dainą ,,Yra šalis – Lietuva“.

5 kl. integruota matematikos ir IT pamoka „Lietuva iš geometrinių figūrų“

Vasario 11 dieną penktų klasių mokiniai dalyvavo integruotoje matematikos ir informacinių technologijų pamokoje „Lietuva iš geometrinių figūrų“.

Mokytoja Indrė Zozienė

Integruotą rusų k. ir dailės pamoką ,,Seku seku pasaką…“

Mokytojos G. Vanagienė ir I. Lileikienė  7b kl. mokiniams vedė integruotą rusų k. ir dailės pamoką ,,Seku seku pasaką…“ Mokiniai skaitė, vaidino ir iliustravo rusų liaudies pasaką ,,Pagrandukas“.

Integralus ugdymas 2 klasėje. Tema ,,Gaminame patys“

Receptų tema puikiai tinka praktinei veiklai. Šiandien su antrokais darėme ,,Tinginį“. Emocijų buvo visokiausių. Mokinomės daugybės dalykų: pasiskirstyti į komandas, dalintis darbus, skaityti receptus, ant produktų pakuočių rasti reikalingą informaciją, saugiai elgtis su virykle ir karštu kremu, atidaryti produktų pakuotes, pasisverti produktus, susitvarkyti savo darbo vietą, išplauti indus…

Vaikams buvo labai smagu kartu su draugais gaminti. Nelengva buvo dirbti tiksliai pagal aprašymą, rasti reikalingą informaciją recepte. Pasirodo, atidaryti uždarytą pakuotę taip pat nėra taip paprasta. O kur dar nuotykiai su indų plovimu…

Laikas neprailgo. Net nepajutome kaip greit prabėgo pamokos. Vaikams norėjosi kuo greičiau paragauti savo pagaminto skanumyno, o akys spindėjo iš džiaugsmo.

Integralus ugdymas 3b klasėje

Sausio 28 d. 3b klasėje vyko integruotos pamokos „Senosios lietuvių šventės“. Per matematikos pamoką mokiniai atliko užduotis ir sužinojo į kokią šventę ruošėsi paršiukas ir meškiukas. Pasaulio pažinimo pamokoje pristatė surinktą  medžiagą apie pasirinktas šventes. Tikybos pamokoje susipažino su liturginėmis (kalendorinėmis) šventėmis. Kūno kultūros pamokoje mokėsi šventinių liaudies šokių. Dailės pamokoje apibendrino savo žinias apie šventes ir piešė įsimintiniausius švenčių fragmentus.

 Gražina Vainutienė

Intergrali veikla „Koks pasaulis gali tilpti nedidelėje knygoje?“

Sausio 20d. 4 klasėje vyko integrali veikla „Koks pasaulis gali tilpti nedidelėje knygoje?“. Mokiniai skaitė vieni kitiems savo mėgstamų knygų ištraukas, jas vaidino. Grupėse pildė skaitytų knygų klausimynus, skaičiavo gautus atsakymus, juos lygino grupėse. Veiklą užbaigė piešdami plakatus „Mūsų knygų pasaulis“.

Mokytoja L. Milieškienė

Integralaus ugdymo diena „ Kam galiu padėti?“

Sausio 19 d. pirmokai turėjo integralaus ugdymo dieną „ Kam galiu padėti?“. Vaikai skaitė tekstą apie zylutes, analizavo jį ir pasakojo pagal piešinėlių serijas. Naudodamiesi įvairia dailės technika , vaizdavo paukščiukų lesyklėlę. Dalinosi savo įspūdžiais, kaip rūpinasi žiemojančiais paukšteliais namuose. Aplankė prie mokyklos esančią lesyklėlę.Suprato,kad pagalbos reikia visiems.

                                                                                               Inga Noreikienė

5 klasės integruota matematikos ir IT pamoka „Konstruoju geometrinėmis figūromis“

Sausio 19 dieną 5 klasės mokiniams vyko integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka „Konstruoju geometrinėmis figūromis“.

Mokiniai įtvirtino žinias apie įvairias figūras, vardijo trikampio, kvadrato, stačiakampio, apskritimo, rombo ir kt. geometrinių figūrų kraštines, viršūnes, kampus, aptarė jų savybes. Visas šias geometrines figūras piešdami Microsoft Paint programa sudėliojo į piešinius, ornamentus, mandalas.

Mokytoja I. Zozienė