OPKUS

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA

Olweus patyčių prevencijos  programa yra įgyvendinama gimnazijoje nuo 2015 m. rugsėjo mėn.,  siekiant mažinti patyčių ir kitokio netinkamo  elgesio apraiškas.

Programos esmė – išmokyti visą gimnazijos bendruomenę pastebėti, atpažinti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Programos įgyvendinimo principai:

  • Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
  • Nuolatinis domėjimasis mokinių veikla.
  • Teisingų ir tvirtų nepriimtino elgesio ribų nustatymas, tokio elgesio netoleravimas.
  • Kiekvieno gimnazijos darbuotojo kompetencija –  atpažinti patyčias bei gebėjimas tinkamai į jas reaguoti.

OLWEUS  PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA (OPKUS)

Nuo 2017 m. kovo gimnazijoje vykdoma Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS), kurios  tikslas – išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.

Gimnazijoje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka Olweus programos kokybės reikalavimus bei pačios gimnazijos tikslus ir siekius. Sistemingai vykdoma programa duoda akivaizdžią naudą gimnazijai.  Tam pačiam tikslui susitelkusi visa gimnazijos bendruomenė. Į patyčias yra reaguojama nedelsiant. Pastebima, kad mokyklos aplinka tampa saugesnė. OPKUS integruota į visas įprastines gimnazijos veiklas. Sėkmingai integravus OPKUS į bendrą gimnazijos veiklą, ji ne tik tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisideda prie teigiamo gimnazijos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.

2019 m. birželį gimnazijoje vyko Olweus programos išorinis auditas, kurio tikslas – nustatyti, ar gimnazijoje vykdomos veiklos ir gauti rezultatai atitinka reikalavimus, keliamus sertifikuotai Olweus programos mokyklai. 2019 metais gimnazijai buvo suteiktas OLWEUS mokyklos vardas. Visa gimnazijos bendruomenė sistemingai vykdo programą – stabdo patyčias čia ir dabar, klasių vadovai veda klasės valandėles, kuriose mokamasi atpažinti patyčias, nebijoti apie jas pranešti, mokomasi padėti tiems, kas patyrė patyčias. Siekiant užtikrinti tvarką ir saugumą yra sudarytas budėjimo grafikas. MSG susirinkimuose nuolat aptariami mokinių saugumo klausimai, reagavimo į patyčias procedūros. Tėveliai skatinami reaguoti į patyčias ir apie pasitaikančius atvejus pranešti gimnazijai.

Kasmet vykdoma Olweus apklausa leidžia įvertinti ir įsivertinti situaciją gimnazijoje, nuodugniai išnagrinėti apklausos rezultatai panaudojami planuojant tolimesnį patyčių prevencijos darbą. Apklausos rezultatai pristatomi visai gimnazijos bendruomenei, detaliau išanalizuojami klasių valandėlių, tėvų susirinkimų, MSG susirinkimų metu.

TAMO