Teisės aktai

Lietuvos Respublikos konstitucija

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos seimo nutarimas „Dėl valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

TAMO