Ugdymas

Tikslai ir uždaviniai

Pamokos kokybės ir individualios pažangos gerinimas

  • Didinti pamokos veiksmingumą.
  • Tobulinti vaiko individualios pažangos stebėjimą ir fiksavimą, rezultatus panaudojant tolimesnei mokinių  pažangai.
  • Organizuoti dalykų mokytojų ir pagalbos specialistų asmeninį profesinį tobulėjimą.

Patrauklios ir saugios gimnazijos kultūros formavimas.

  • Dalyvauti OLWEUS patyčių prevencijos programoje, siekiant, kad gimnazija būtų saugesnė vieta, kurioje mokiniai gali ramiai mokytis.
  • Skatinti gimnazijos bendruomenės dalyvavimą politiniuose ir kultūriniuose įvykiuose.
  • Tobulinti ir modernizuoti edukacines erdves.
  • Efektyvinti informacijos apie gimnazijos veiklą sklaidą.

TAMO