Ugdymas

Tikslai ir uždaviniai

Pamokos kokybės gerinimas

  • Siekti kiekvieno besimokančio pažangos, naudojant įvairius mokymo(si) metodus, vertinimo būdus.
  • Stiprinti mokytojų patirtinį mokymąsi.
  • Modernizuoti ir puoselėti mokymo(si) bazę ir edukacinę aplinką išmaniam mokymui(si) (įprastiniu ir nuotoliniu būdu).
  • Užtikrinti saugią aplinką, ypatingą dėmesį skiriant bendravimo kultūrai/etikai.

Saugios aplinkos kūrimas ir prevencinės veiklos stiprinimas.

  • Vykdyti „OPKUS“ prevencinės programos kokybės užtikrinimo sistemą.
  • Siekti efektyvesnio tėvų įsitraukimo į mokinių ugdymą.
  • Atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir poilsio erdves.

TAMO