Ugdymas

Tikslai ir uždaviniai

Pamokos kokybės gerinimas

  • (Siekti) Suasmeninti kiekvieno mokinio mokymąsi pamokoje.
  • Tikslingai pasirinkti skaitymo strategijas visų mokomųjų dalykų pamokose.
  • Taikyti kolegialaus grįžtamojo ryšio metodą siekiant šalinti ugdymo problemas.

Saugios aplinkos kūrimas ir prevencinės veiklos stiprinimas.

  • Vykdyti „OPKUS“prevencinės programos kokybės užtikrinimo sistemą.
  • Siekti efektyvesnio tėvų įsitraukimo į mokinių ugdymą.
  • Atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir poilsio erdves.

TAMO