Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.  

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Indrė Zozienė Mokytojų atstovė Pirmininkė
2. Inga Noreikienė Mokytojų atstovė Sekretorė
3. Laima Steponkevičienė Mokytojų atstovė Narė
4. Vaida Raišutienė Mokytojų atstovė Narė
5. Vaida Raišutienė Mokytojų atstovė Narė
6. Darija Urnėžiūtė Ia kl. Mokinių atstovė Narė
7. Augustė Jučinskaitė IIa kl Mokinių atstovė Narė
8. Augustė Štombergaitė IIa kl. Mokinių atstovė Narė
9. Matas Vainutis III kl. Mokinių atstovas Narys
10. Viltė Pilibaitytė IV kl. Mokinių atstovė Narė
11. Inga Derkintienė Tėvų atstovė Narė
12. Sonata Radavičienė Tėvų atstovė Narė
13. Darius Bumblys Tėvų atstovas Narys
14. Ilmera Alseikienė Tėvų atstovė Narė
15. Sandra Karečkienė Tėvų atstovė Narė

Gimnazijos tarybos funkcijos

 • Aprobuoja Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, Gimnazijos ugdymo programas, Gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Gimnazijos vadovo.
 • Teikia siūlymus Gimnazijos vadovui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.
 • Teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus.
 • Teikia siūlymus Mažeikių rajono savivaldybės tarybai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.
 • Svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos vadovui.
 • Teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
 • Pasirenka Gimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo.
 • Kiekvienais metais vertina Gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Mažeikių rajono savivaldybės tarybai.
 • Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!