Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

Dalia Sakalauskienė Direktorės pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė

2.

Inga Noreikienė

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė Narė

3.

Rasa Makreckienė

Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė Narė

4.

Vida Lukauskienė Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė Narė
5. Tatjana Saračinskienė

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė

Narė
6. Indrė Lileikienė Socialinių mokslų ir saviraiškos metodinės grupės pirmininkė Narė
7.

Indrė Zozienė

Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Narė
8.

Valda Bružienė

Švietimo pagalbos teikėjų metodinės grupės pirmininkė Narė

Tikslas

Koordinuoti metodinių grupių veiklą, siekiant gerinti pamokos kokybę, mokinių individualią pažangą bei kurti saugią aplinką, stiprinti prevencinę veiklą.

 Uždaviniai

 1. Skleisti metodines ir dalykines naujoves.
 2. Užtikrinti kolegialų mokytojų grįžtamąjį ryšį dalijantis patirtimi, seminarų medžiaga,  ieškant mokomųjų dalykų integravimo, mokinių kūrybiškumo, lyderystės ugdymo galimybių.
 3. Inicijuoti tikslingą, gimnazijos veiklos tikslus, uždavinius ir gimnazijos bendruomenės poreikius atitinkantį mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.

Metodinių tarybų funkcijos

 • Nagrinėti ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus; nustatyti grupių metodinės veiklos prioritetus.
 • Nagrinėti dalykų ugdymo programas, aprobuoti mokomųjų dalykų teminius planus ir teikti rekomendacijas mokyklos vadovui dėl jų tvirtinimo.
 • Nagrinėti mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus.
 • Konsultuotis dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų.
 • Teikti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais gimnazijos metodinei tarybai, vadovui, jo pavaduotojams ugdymui, mokytojų tarybai.

Dokumentai

Metodinė taryba Atnaujinta Dydis
Metodinės tarybos planas 2023 m. 2023-11-01 18:11:52 26.01 KB
Metodinės tarybos planas 2022 m. 2023-11-01 18:11:52 27.08 KB
Metodinės tarybos planas 2020-2021 m. m. 2023-11-01 18:11:52 24.88 KB
Metodinė tarybos planas 2018-2019 m. m. 2023-11-01 18:11:52 241.2 KB
Metodinės veiklos nuostatai 2015 m. 2023-11-01 18:11:53 17.35 KB
Metodinės tarybos planas 26.03 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!