Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu gimnazijoje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste gimnazijoje dirba

Vydmantė Šakiniūtė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

12.45 – 15.45

12.00 – 12.45

Antradienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.45

Trečiadienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.45

Ketvirtadienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.45

Penktadienis    

Kontaktai

El. paštas ziaugiene@gmail.com
El. paštas Rašyti

Informacija

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, (toliau – specialistas) asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs formalią visuomenės sveikatos priežiūros specialisto profesinę kvalifikaciją. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniams įgyvendinti pasitelkia mokyklos bendruomenę.

Specialisto funkcijos

 • Organizuoti ir įgyvendinti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
 • Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams): ugdyti asmens higienos įgūdžius; ugdyti mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus; dalyvauti rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas; prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimą, skatinti sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą; organizuoti priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje; rūpintis fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje; rūpintis mokinių pervargimo profilaktika, rengti poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas; dalyvauti sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas; teikti informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
 • Dalyvauti formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais: vykdyti mokymo proceso organizavimo priežiūrą, atlikti mokymo planų, mokinių ugdymo krūvio įvertinimą; teikti konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje, komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes bei vykdant mokinių fizinį auklėjimą.
 • Vykdyti pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą: kaupti informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, analizuoti jų rezultatus, informaciją apibendrinti ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikti mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka; teikti informaciją apskrities visuomenės sveikatos centrui, įtarus užkrečiamą ligą ar apsinuodijimą mokykloje; organizuoti mokykloje apskrities visuomenės sveikatos centro specialistų nurodytų užkrečiamų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimą.
 • Vykdyti užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoti priemones epidemijai užkirsti.
 • Teikti pagalbą organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.
 • Teikti arba koordinuoti pirmą medicininę pagalbą vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr.V-450 (sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencija teikiant pirmąją medicinos pagalbą).
 • Tvarkyti medicinos dokumentus, kaupti ir savo veikloje taikyti metodinę medžiagą sveikatos klausimais.
 • Analizuoti mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.
 • Bendradarbiauti su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.
 • Organizuoti susitikimus su mokinių šeimos ar vaikų ligų gydytojais mokinių sveikatos problemoms spręsti ir jų sveikatos gerinimo priemonėms įgyvendinti.
 • Teikti pasiūlymus mokyklos administracijai, savivaldybei, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais.
 • Dalyvauti įgyvendinat sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.
 • Rengti mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.
 • Naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, neturėti žalingų įpročių, būti pavyzdžiu mokyklos bendruomenei.
 • Nepriekaištinga profesinė reputacija: elgesys ar veikla, nepažeidžianti profesinės etikos, deontologijos normų, principų ir taisyklių.

Naudingos nuorodos

Dokumentai

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Atnaujinta Dydis
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-01-24 14:16:52 53.8 KB
2019 m. sveikatos priežiūros specialisto veiklos planas 2024-01-24 14:16:38 31.65 KB

Taip pat žiūrėkite

                     

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!