Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Tamo dienyno tvarkymo nuostatai 2019 m. 2023-05-03 15:57:39 84.5 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos nuostatai 2016 m. 2023-05-03 15:57:39 5.31 MB
Metodinės veiklos nuostatai 2015 m. 2023-11-01 18:11:53 17.35 KB
Tvarkų aprašai
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021m. 2024-01-25 16:47:40 18.58 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-05-03 16:02:48 15.32 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazija mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-05-03 16:02:48 383.32 KB
Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-06-23 17:35:28
Įsakymas dėl Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos direktoriaus 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 17 „Dėl mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023-05-03 16:03:14 24.7 KB
Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-25 22:38:25 442 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-05-03 16:02:48 38.8 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-01-24 14:16:52 53.8 KB
Viešųjų pirkimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-25 22:45:43 666.44 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos pailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-03 16:02:48 19.96 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos direktoriaus, pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-03 16:02:48 31.14 KB
Mokinių metinių projektinių darbų rengimo tvarka 2020 m. 2023-05-03 16:02:48 36 KB
Mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-25 22:39:42 481.53 KB
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-03 16:02:48 18.01 KB
Bibliotekos literatūros išdavimo ir surinkimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-12-04 16:06:14 13.86 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-05-03 16:02:48 16.44 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-05-03 16:02:48 27.58 KB
Atmintinė švietimo įstaigoms dėl korona viruso 2023-05-03 16:02:48 13.05 MB
Programų integravimas į mokomuosius dalykus ir klasės valandas 2018 m. 2023-05-03 16:02:49 13.68 KB
Pailgintos dienos (po pamokinės veiklos) paslaugų teikimo Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 84.55 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 27.32 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazija konsultacinių valandų skyrimo ir organizavimo tvarka 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 60.5 KB
Mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, praktinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 25.96 KB
Socialinės- pilietinės veiklos organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 18.18 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių bendrojo ugdymo dalyko programos, dalyko kurso/kalbos mokėjimo lygio, pasirenkamojo dalyko ar dalyko modulio keitimo tvarka 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 16.97 KB
Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-04 16:02:27 98.72 KB
Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-24 13:56:58 92.61 KB
Neformalaus ugdymo tvarka 2023 m. 2024-03-08 13:21:15 20.27 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-08 13:21:30 26.43 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos DVS tvarkos aprašas 2023 m. 85.87 KB
Gimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 38.08 KB
Taisyklės
Įsakymas dėl priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje prevencijos taisyklių patvirtinimo 2022 m. 2023-05-03 15:25:05 62.15 KB
Bibliotekos naudojimo taisyklės 2023-12-04 16:05:29 61 KB
Skaityklos taisyklės 2023-12-04 16:05:39 35.5 KB
Kompiuterių naudojimosi taisyklės 2023-12-04 16:05:50 46 KB
Įsakymas dėl Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mažos vertės pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos taisyklių koregavimo 2019 m. 2023-10-25 22:39:52 288.33 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinių rajono priėmimo tvarka 2022-03-06 14:12:15 48.48 KB
Gimnazijos priskirtos aptarnaujančios teritorijos 2022-03-06 14:12:15 25.7 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją 2023-01-03 10:51:28 14.19 KB
Prašymas užsienio kalbai 2023-01-03 10:51:54 99.98 KB
Tėvų prašymas kelionei 2023-01-03 10:52:05 176.44 KB
Paaiškinimas dėl nepateisintų pamokų 2023-01-03 10:52:14 96.18 KB
Prašymas atleisti nuo pamokų kultūros 2023-01-03 10:52:25 98.29 KB
Prašymas dėl pamokų pateisinimo 2023-01-03 11:07:42 97.32 KB
Prašymas dėl gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo 2023-01-03 10:52:45 171.97 KB
Duomenų apsaugos sutikimas 2024-01-25 17:23:10 44 KB
Prašymas laikyti brandos egzaminus 2023-01-03 10:57:47 197.62 KB
Technologijų, menų brandos egzamino prašymas 2023-01-03 10:58:00 180.03 KB
Prašymas dėl priėmimo į darbą 2023-01-03 11:06:09 13.27 KB
Pareigybių aprašymai
Specialistų pareigybių aprašymai
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-06-23 19:10:31 23.17 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 2023-06-23 19:10:31 55.5 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-06-23 19:10:31 24.7 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-06-23 19:10:31 23.05 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 20.02 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 55.5 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Pradinio ugdymo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.32 KB
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigybė 2023-11-04 10:07:02 23.01 KB
Anglų kalbos pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.59 KB
Vokiečų kalbos pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.55 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 22.61 KB
Informacinių technologijų pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.69 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.88 KB
Ekonomikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.49 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.64 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 20.84 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.02 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.72 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.8 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 21.01 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 20.67 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.56 KB
Žmogaus saugos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.62 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.95 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 20.77 KB
Šokio mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.52 KB
Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.82 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2024-01-24 14:03:07 19.92 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 18.68 KB
Lauko aplinkos tvarkytojo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 50 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 21.61 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 50 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 75 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 58.5 KB
Virtuvės pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 17.76 KB
Apskaitininko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 18.9 KB
Mokyklinio autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-12-04 15:46:00 24.16 KB
Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 20.83 KB
Staliaus pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 50.5 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 27.1 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 24.01 KB
Buhalterio viešiesiems pirkimams pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 60.5 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 26.6 KB
Informacinių technologijų specialisto pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 26.03 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 20.86 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023–2024 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai 2023-10-23 15:12:08 121.78 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos ugdymo karjerai 2023 m. veiklos planas 2023-10-23 15:12:08 23.83 KB
Strateginis planas 2019-2023 m. m. 2023-10-23 15:12:08 696.5 KB
2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai 2023-10-23 15:12:08 111.39 KB
Veiklos planas 2023 m. 2024-01-30 16:25:35 894.54 KB
Renginių planas 2023 m. 2023-10-23 15:12:08 16.94 KB
Veiklos planas 2022 m. 2023-10-23 15:12:08 731.52 KB
Gimnazijos renginių planas 2022 m. 2023-10-23 15:12:08 21.54 KB
Ugdymo planas 2021-2022 m. m. 2023-10-23 15:12:08 108 KB
Veiklos planas 2021 m. 2023-10-23 15:12:08 728.98 KB
Gimnazijos renginių planas 2021 m. 2023-10-23 15:12:08 15.2 KB
2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai 2023-10-23 15:12:08 161.2 KB
Gimnazijos renginių planas 2020-2021 m. m. 2023-10-23 15:12:08 23.51 KB
2020 m. pirkimų planas 2023-10-23 15:12:08 18.24 KB
Ugdymo planas 2020-2021 m. m. 2023-10-23 15:12:08 161.2 KB
Veiklos planas 2020-2021 m. m. 2023-10-23 15:12:08 153.59 KB
Nuotolinio mokymosi priemonių planas 2020 m. 2023-10-23 15:12:08 13.4 KB
Rekomendacijos dėl ugdymo nuotoliniu būdu 2020 m. 2023-10-23 15:12:08 45 KB
Veiklos planas 2019-2020 m. m. 2023-10-23 15:12:08 853.83 KB
Ugdymo planas 2019-2020 m. m. 2023-10-23 15:12:08 110.81 KB
Renginių planas 2019-2020 m. m. 2023-10-23 15:12:08 22.73 KB
2019 m. veiklos plano įvykdymas 2023-10-23 15:12:08 1.59 MB
2019 m. veiklos planas 2023-10-23 15:12:08 1.45 MB
2019 m. sveikatos priežiūros specialisto veiklos planas 2024-01-24 14:16:38 31.65 KB
Veiklos planas 2024 2024-01-30 16:25:08 204.94 KB
Renginių planas 2024 m. 17.18 KB
Kiti planavimo dokumentai
Gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2022 m. 4.37 MB
UTA priemonių planas 2024-01-24 12:14:09 17.06 KB
Kitos ataskaitos
Veiklos tobulinimo askaita už pirmuosius metus 2024-01-23 13:48:06 14.39 MB
Kokybės krepšelio ataskaita (2022 m. vasaris-kovas) 2024-01-23 13:48:20 34.07 KB
Kokybės krepšelio ataskaita (2022 m. birželis-spalis) 2024-01-23 13:48:27 36.46 KB
Kokybės krepšelio ataskaita (2022 m. birželis-spalis-gruodis) 2024-01-23 13:48:32 37.82 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 2023-12-04 15:59:25 499.79 KB
2023 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2023-12-04 15:59:25 406.67 KB
2023m. I ketvirčio finansinė ataskaita 2023-12-04 15:59:25 409.18 KB
2023 m. metinė finansinė ataskaita 1.22 MB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita 2023-04-23 17:24:58 1.21 MB
2022 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 2023-04-23 17:24:58 1.05 MB
2022 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2023-04-23 17:24:58 1.03 MB
2022 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 2023-04-23 17:24:58 1.01 MB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita 2023-10-23 15:53:27 1.33 MB
2021 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 2023-10-23 15:53:27 964.21 KB
2021 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2023-10-23 15:53:27 1.33 MB
2021 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 2023-10-23 15:53:27 1.32 MB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita 2022-02-28 19:45:46 11.17 MB
2020 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 2022-02-28 19:45:47 3.61 MB
2020 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2022-02-28 19:45:47 2.35 MB
2020 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 2022-02-28 19:45:48 2.27 MB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita 2022-02-28 19:56:54 7.12 MB
2019 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 2022-02-28 19:56:55 3.41 MB
2019 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2022-02-28 19:56:56 3.45 MB
2019 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 2022-02-28 19:56:56 3.19 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita 2023-11-24 10:40:53 829.08 KB
2023 m. II ketvirčio biudžeto ataskaita 2023-11-24 10:40:53 767.05 KB
2023 m. I ketvirčio biudžeto ataskaita 2023-11-24 10:40:53 959.64 KB
2023 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaita 1.01 MB
2022 m.
2022m. IV ketvirčio biudžeto ataskaita 2023-04-23 16:42:42 3.19 MB
2022m. III ketvirčio biudžeto ataskaita 2023-04-23 16:42:42 2.33 MB
2022m. II ketvirčio biudžeto ataskaita 2023-04-23 16:42:42 2.15 MB
2022m. I ketvirčio biudžeto ataskaita 2023-04-23 16:42:42 2.35 MB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaita 2023-11-01 17:59:15 4.08 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita 2023-11-01 17:59:15 3.75 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto ataskaita 2023-11-01 17:59:15 3.71 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto ataskaita 2023-11-01 17:59:15 2.93 MB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaita 2022-02-28 19:34:13 8.89 MB
2020 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita 2022-02-28 19:34:15 5.9 MB
2020 m. II ketvirčio biudžeto ataskaita 2022-02-28 19:34:16 4.98 MB
2020 m. I ketvirčio biudžeto ataskaita 2022-02-28 19:34:17 4.28 MB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaita 2022-02-28 19:38:10 4.4 MB
2019 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita 2022-02-28 19:38:11 4.63 MB
2019 m. II ketvirčio biudžeto ataskaita 2022-02-28 19:38:12 5.18 MB
2019 m. I ketvirčio biudžeto ataskaita 2022-02-28 19:38:13 5.12 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vidaus audito ataskaita 2023 m. 30.03 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021m. 2024-01-25 16:47:40 18.58 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarka 2023-01-20 14:41:05 16.14 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2023-01-20 14:41:16 17.58 KB
Autobusų tvarkaraštis 2022-03-02 14:20:01 14.3 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-25 22:38:25 442 KB
Viešųjų pirkimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-25 22:45:43 666.44 KB
Mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-25 22:39:42 481.53 KB
Įsakymas dėl Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mažos vertės pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos taisyklių koregavimo 2019 m. 2023-10-25 22:39:52 288.33 KB
Pirkimo planai
Pirkimų planas 2023 m. 2023-10-25 22:38:06 3.71 MB
Pirkimų planas 2022 m. 2023-10-25 22:38:16 3.63 MB
2021 m. viešųjų pirkimų planas 2023-10-25 22:38:36 1.85 MB
2020 m. pirkimo plano papildymas 2023-10-25 22:39:13 320.57 KB
2020 m. viešųjų pirkimų planas 2023-10-25 22:39:23 18.24 KB
2020 m. I ketvirčio pirkimai 2023-10-25 22:39:38 15.98 KB
2019 m. viešųjų pirkimų planas 2023-10-25 22:40:04 15.42 KB
2019 m. viešieji pirkimai 2023-10-25 22:45:03 26.29 KB
Višųjų pirkimų planas 2024 m. 105.64 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2024-01-24 14:03:07 19.92 KB
Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-24 13:56:58 92.61 KB
Neformalaus ugdymo tvarka 2023 m. 2024-03-08 13:21:15 20.27 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Vidaus audito ataskaita 2023 m. 30.03 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-05-03 16:02:48 15.32 KB
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2021 m. 2022-02-28 20:11:44 13.52 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Sedos Vytauto Mačernio gimnazija civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2023 m. 15.78 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-04 16:02:27 98.72 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Duomenų apsaugos sutikimas 2024-01-25 17:23:10 44 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Pasirengimas dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas 2024-01-24 12:13:51 19.86 MB
UTA priemonių planas 2024-01-24 12:14:09 17.06 KB
Metodinė taryba Atnaujinta Dydis
Metodinės tarybos planas 2023 m. 2023-11-01 18:11:52 26.01 KB
Metodinės tarybos planas 2022 m. 2023-11-01 18:11:52 27.08 KB
Metodinės tarybos planas 2020-2021 m. m. 2023-11-01 18:11:52 24.88 KB
Metodinė tarybos planas 2018-2019 m. m. 2023-11-01 18:11:52 241.2 KB
Metodinės veiklos nuostatai 2015 m. 2023-11-01 18:11:53 17.35 KB
Metodinės tarybos planas 26.03 KB
Mokinių taryba Atnaujinta Dydis
Mokinių savivaldos veiklos nuostatai 2022-03-01 19:34:05 104.63 KB
Mokinių savivaldos ir mokinių tarybos nuostatai 2024 m. 23.77 KB
Mokinių savivaldos ir mokinių tarybos nuostatai 27.07 KB
Sveikata Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl gripo epidemijos 2022-03-02 11:43:05 2.27 MB
Projektų dokumentai Atnaujinta Dydis
Kokybės krepšelis
Gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2022 m. 4.37 MB
Veiklos tobulinimo askaita už pirmuosius metus 2024-01-23 13:48:06 14.39 MB
Kokybės krepšelio ataskaita (2022 m. vasaris-kovas) 2024-01-23 13:48:20 34.07 KB
Kokybės krepšelio ataskaita (2022 m. birželis-spalis) 2024-01-23 13:48:27 36.46 KB
Kokybės krepšelio ataskaita (2022 m. birželis-spalis-gruodis) 2024-01-23 13:48:32 37.82 KB
OLWEUS patyčių prevencijos programa
2022-2023 m. m. Opkus planas 2024-01-23 13:54:09 22.66 KB
2021-2022 m. m. Opkus planas 2024-01-23 13:54:09 27.32 KB
2019-2020 m. m. Opkus planas 2024-01-23 13:54:09 218.85 KB
2020-2021 m. m. Opkus planas 2024-01-23 13:54:09 28.22 KB
Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2024-01-23 13:54:09 34.39 KB
Patyčių masto nustatymo tyrimas 2024-01-23 13:54:09 1.84 MB
Drausminimo kopėtėlės 2024-01-23 13:54:09 17.73 KB
Mokinių pasiekimai Atnaujinta Dydis
2020-2021 m. m.
2021 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas 2022-03-02 17:22:21 42.82 KB
2021 m. 8 klasės nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimo informacija 2022-03-02 17:22:22 43.28 KB
2021 m. 4 klasės nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimo informacija 2022-03-02 17:23:10 46.6 KB
2019-2020 m. m.
2019-2020 m. m. brandos egzaminų analizė 2022-03-02 17:27:23 630.14 KB
2019-2020 m. m. abiturientų karjeros planavimas 2022-03-02 17:27:23 70.76 KB
2019-2020 m. m. mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose 2022-03-02 17:27:23 23.69 KB
2018-2019 m. m.
2018-2019 m. m. mokinių pasiekimai 2022-03-02 17:34:07 12.12 MB
2018-2019 m. m. mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose 2022-03-02 17:34:07 36.11 KB
2018-2019 m. m. 4 klasės NMPP mokyklos profilis 2022-03-02 17:34:07 910.7 KB
2018-2019 m. m. 6 klasės NMPP mokyklos profilis 2022-03-02 17:34:08 677.61 KB
2018-2019 m. m. 8 klasės NMPP mokyklos profilis 2022-03-02 17:34:08 616.02 KB
2018-2019 m. m. PUPP mokyklos ataskaita 2022-03-02 17:34:08 717.68 KB
2018-2019 m. m. BE ataskaita 2022-03-02 17:34:09 140.25 KB
2018-2019 m. m. abiturientų tolimesnis mokymasis 2022-03-02 17:34:09 308.29 KB
2017-2018 m. m.
2017-2018 m. m. mokinių stojimas 2022-03-02 17:37:19 78.18 KB
2018 m. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaita 2022-03-02 17:37:19 1.87 MB
2018 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ataskaita 2022-03-02 17:37:19 592.67 KB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo karantino laikotarpiu 2021 m. 2022-03-02 18:59:34 1.42 MB
Būtinų sąlygų laikymasis ugdymo įstaigoje 2021 m. 2022-03-02 18:59:34 17.57 KB
Rekomendacijos dėl ugdymo nuotoliniu būdu 2020 m. 2022-03-02 18:59:34 45 KB
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2020 m. 2022-03-02 18:59:34 19 KB
Nuotolinio mokymo priemonių planas 2020 m. 2022-03-02 18:59:34 13.4 KB
Nuotolinio ir mišriojo ugdymo proceso organizavimo tvarka 2020 m. 2022-03-02 18:59:34 19.24 KB
Tvarka ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2020 m. 2022-03-02 18:59:35 208.52 KB
Probleminio elgesio tvarka 2019 m. 2022-03-02 18:59:35 124 KB
12 poeto Vytauto Mačernio paslapčių Atnaujinta Dydis
Sekmadienis 2022-03-05 09:32:54 13.26 KB
Sodyba 2022-03-05 09:32:54 13.75 KB
Senolė 2022-03-05 09:32:55 13.31 KB
Meilė 2022-03-05 09:32:55 13.97 KB
Pelkės 2022-03-05 09:32:55 13.56 KB
Tikėjimas 2022-03-05 09:32:55 13.63 KB
Alkis 2022-03-05 09:32:55 14.19 KB
Skaitykla 2022-03-05 09:32:56 13.69 KB
Draugai 2022-03-05 09:32:56 14.6 KB
Būsenos 2022-03-05 09:32:56 14.14 KB
Švytėjimas 2022-03-05 09:32:56 13.45 KB
O kas jeigu ..? 2022-03-05 09:32:56 13.99 KB
Dokumentai tėvams Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją 2023-01-03 10:51:28 14.19 KB
Prašymas užsienio kalbai 2023-01-03 10:51:54 99.98 KB
Tėvų prašymas kelionei 2023-01-03 10:52:05 176.44 KB
Paaiškinimas dėl nepateisintų pamokų 2023-01-03 10:52:14 96.18 KB
Prašymas atleisti nuo pamokų kultūros 2023-01-03 10:52:25 98.29 KB
Prašymas dėl pamokų pateisinimo 2023-01-03 11:07:42 97.32 KB
Prašymas dėl gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo 2023-01-03 10:52:45 171.97 KB
Duomenų apsaugos sutikimas 2024-01-25 17:23:10 44 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-14 14:28:59 68 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Būtinų sąlygų laikymasis ugdymo įstaigoje 2021 m. 2023-04-23 20:37:08 17.57 KB
Rekomendacijos kaip saugotis nuo korono viruso 2023-04-23 20:37:08 15.1 KB
Rekomendacijos dėl gripo epidemijos 2023-04-23 20:37:08 2.27 MB
Pailginta mokymosi dienos grupė Atnaujinta Dydis
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos pailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-03 16:02:48 19.96 KB
Pailgintos dienos (po pamokinės veiklos) paslaugų teikimo Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 84.55 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-01-24 14:16:52 53.8 KB
2019 m. sveikatos priežiūros specialisto veiklos planas 2024-01-24 14:16:38 31.65 KB
Karjeros specialistas
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos ugdymo karjerai 2023 m. veiklos planas 2023-10-23 15:12:08 23.83 KB
Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-06-23 17:35:28
Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose 2022 m. 2023-06-23 17:35:28
Ugdymo karjerai programa 2014 m. 2023-06-23 17:35:28 337.75 KB
Ką svarbu žinoti dabartiniams dešimtokams apie brandos egzaminų pokyčius? 2023-06-23 17:35:28 1.31 MB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos naudojimo taisyklės 2023-12-04 16:05:29 61 KB
Skaityklos taisyklės 2023-12-04 16:05:39 35.5 KB
Kompiuterių naudojimosi taisyklės 2023-12-04 16:05:50 46 KB
Bibliotekos literatūros išdavimo ir surinkimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-12-04 16:06:14 13.86 KB