Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
                                                                                                                            (L. Donskis)

Karjeros specialistu gimnazijoje dirba

Laima Steponkevičienė Karjeros specialistė

Individualios konsultacijos vyksta: 7 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

12.00 – 14.00

 

Antradienis

12.00 – 13.00

 

Trečiadienis

11.00 – 14.00

 

Ketvirtadienis

10.00 – 12.00
13.00 – 14.00

 
Penktadienis    

Kontaktai

El. paštas Rašyti

 • Karjeros specialisto funkcijos

  1.1. teikia kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas, karjeros į(si)vertinimo ir darbo ieškos priemones) savo mokyklos mokiniams. Svarbiausios konkrečios veiklos yra:

  1.1.1. teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;

  1.1.2. vesti ugdymo karjerai kursą ar užsiėmimus;

  1.1.3. organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);

  1.1.4. teikti karjeros planavimui bei vystymui (plėtojimui) reikalingą informaciją mokiniams ir kitai progimnazijos bendruomenei;

  1.1.5. supažindinti mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;

  1.1.6. supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais);

  1.2. organizuoti ir koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą progimnazijoje, įgyvendina ugdymo karjerai programą. Svarbiausios konkrečios veiklos yra:

  1.2.1. aiškintis progimnazijos bendruomenės poreikius, susijusius su karjeros paslaugų teikimu;

  1.2.2. sudaryti metinį karjeros paslaugų planą ir koordinuoti jo įgyvendinimą. Vadovaujantis  bendrais karjeros paslaugų sistemos tikslais ir uždaviniais, rekomendacijomis bei  progimnazijos poreikiais, parengti karjeros paslaugų teikimo planą, kuriame suformuluojami trumpesnio ir ilgesnio periodo karjeros paslaugų plėtojimo tikslus ir uždavinius progimnazijoje;

  1.2.3. teikti konsultacijas kitiems progimnazijos mokytojams, specialistams ir  administracijos atstovams, padedant jiems integruoti ugdymą karjerai į jų dalykus ir  užtikrinti kokybišką karjeros paslaugų teikimą mokiniams;

  1.2.4. organizuoti karjeros paslaugų koordinavimo progimnazijoje darbo grupės veiklą ir  užtikrinti darbo grupės bendradarbiavimą su progimnazijos bendruomene.

  1.3. koordinuoti ir vykdyti karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną progimnazijoje. Svarbiausios konkrečios veiklos yra:

  1.3.1. veiklų metu rinkti, analizuoti, kaupti ir apdoroti duomenis apie karjeros paslaugų organizavimą, teikimą, karjeros paslaugų rezultatus, pasekmes, poveikį ir karjeros paslaugų sistemos būklę. Šiuos duomenis sistemingai analizuoti, naudoti teikiant konkrečias  paslaugas, taip pat planuojant ir tobulinant savo veiklas. Dalis šių duomenų tiesiogiai  patenka į ugdymo karjerai stebėsenos sistemą;

  1.3.2. skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;

  1.3.3. sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą; bei užtikrinant karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą;

  1.3.4. ugdyti mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai (kryptingai) vystyti (plėtoti) savo karjerą;

  1.3.5. ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;

  1.3.6. skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;

  1.3.7. ugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, spręsti karjeros vystymo (plėtojimo) klausimus, priimti ir įgyvendinti karjeros sprendimus;

  1.4. užtikrina mokinių saugumą ugdymo procese;

  1.5. bendrauja ir bendradarbiauja su kitais mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) mokinių ugdymo klausimais, kartu su jais sprendžia mokiniams kylančias problemas;

  1.6. laikosi bendrųjų ir pedagoginės etikos normų, pedagoginės prevencijos principo;

  1.7. vykdo direktoriaus nustatytus metinius uždavinius;

  1.8. laiku pildo dienyną, kitą dokumentaciją;

  1.9. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, dalyvauja progimnazijos mokytojų tarybos posėdžiuose, pasitarimuose;

  1.10. vykdo kitus progimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijomis, neviršijant nustatyto darbo laiko.

  2. Karjeros ugdymo specialistas yra pavaldus ir atskaitingas progimnazijos direktoriui ar atskiru progimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtam asmeniui

Ugdymo karjerai organizavimas

 • Ugdymą karjerai mūsų gimnazijoje vykdo karjeros specialistės Laima Steponkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Bružienė, klasių vadovai ir dalykų mokytojai.
 • Karjeros specialistė teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams), bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų atstovais ir kitomis organizacijomis bei moko ir padeda naudotis tam skirtomis internetinėmis  svetainėmis (pvz.: www.aikos.smm.lt, www.lamabpo.lt, www.egzaminai.lt, ir kt.).

Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, integruojamas į atskirų dalykų bendrąsias programas, klasių valandėles,  neformalųjį švietimą. Mokiniai gali rinktis gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, suderintus su ugdymo karjerai  veiklomis.

Konsultacijų metu

 • Pažinsi savo stipriąsias ir silpnąsias puses.
 • Išsigryninsi savo poreikius, norus ir galimybes, susijusias su ateities pasirinkimais.
 • Išsiaiškinsi, ką sugebi daryti geriausiai ir kam esi gabus.
 • Apsispręsi rinkdamasis karjeros kelią.
 • Pasirinksi tavo vertybes ir asmenybę atitinkančią specialybę.

Naudingos nuorodos

Neakivaizdinės mokyklos

 • Jaunųjų biochemikų, Jaunųjų ekologų, Neakivaizdinė aplinkosaugos mokykla „Žalioji studija“, Gamtos žurnalistų mokykla , Gamtos mokslų vadybos mokykla
 • Neakivaizdinė chemijos mokykla "Pažinimas"
 • Neakivaizdinė fizikos mokykla "Fotonas"
 • Neakivaizdinė gidų mokykla, neakivaizdinė archeologų mokykla 

Perspektyviausių XXI-jo amžiaus pirmųjų dešimtmečių specialybių sąrašas (UNESCO prognozė)

 • Informacinės technologijos, kompiuteriai ir jų priežiūra;
 • Biotechnologijos;
 • Ekologija;
 • Bankininkystė, finansų analizė;
 • Aptarnavimo sferos vadyba;
 • Energijos gamyba ir skirstymas;
 • Alternatyvioji energetika;
 • Statyba, statybinių medžiagų gamyba;
 • Cheminės technologijos.

 

Projektas

„Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Dokumentai

Karjeros specialistas Atnaujinta Dydis
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos ugdymo karjerai 2023 m. veiklos planas 2023-10-23 15:12:08 23.83 KB
Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-06-23 17:35:28
Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose 2022 m. 2023-06-23 17:35:28
Ugdymo karjerai programa 2014 m. 2023-06-23 17:35:28 337.75 KB
Ką svarbu žinoti dabartiniams dešimtokams apie brandos egzaminų pokyčius? 2023-06-23 17:35:28 1.31 MB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!