Nuostatai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Tamo dienyno tvarkymo nuostatai 2019 m. 2023-05-03 15:57:39 84.5 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos nuostatai 2016 m. 2023-05-03 15:57:39 5.31 MB
Metodinės veiklos nuostatai 2015 m. 2023-11-01 18:11:53 17.35 KB
Tvarkų aprašai
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021m. 2024-01-25 16:47:40 18.58 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-05-03 16:02:48 15.32 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazija mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-05-03 16:02:48 383.32 KB
Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-06-23 17:35:28
Įsakymas dėl Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos direktoriaus 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 17 „Dėl mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023-05-03 16:03:14 24.7 KB
Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-25 22:38:25 442 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-05-03 16:02:48 38.8 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-01-24 14:16:52 53.8 KB
Viešųjų pirkimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-25 22:45:43 666.44 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos pailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-03 16:02:48 19.96 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos direktoriaus, pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-03 16:02:48 31.14 KB
Mokinių metinių projektinių darbų rengimo tvarka 2020 m. 2023-05-03 16:02:48 36 KB
Mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-25 22:39:42 481.53 KB
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-03 16:02:48 18.01 KB
Bibliotekos literatūros išdavimo ir surinkimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-12-04 16:06:14 13.86 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-05-03 16:02:48 16.44 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-05-03 16:02:48 27.58 KB
Atmintinė švietimo įstaigoms dėl korona viruso 2023-05-03 16:02:48 13.05 MB
Programų integravimas į mokomuosius dalykus ir klasės valandas 2018 m. 2023-05-03 16:02:49 13.68 KB
Pailgintos dienos (po pamokinės veiklos) paslaugų teikimo Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 84.55 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 27.32 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazija konsultacinių valandų skyrimo ir organizavimo tvarka 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 60.5 KB
Mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, praktinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 25.96 KB
Socialinės- pilietinės veiklos organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 18.18 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių bendrojo ugdymo dalyko programos, dalyko kurso/kalbos mokėjimo lygio, pasirenkamojo dalyko ar dalyko modulio keitimo tvarka 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 16.97 KB
Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-04 16:02:27 98.72 KB
Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-24 13:56:58 92.61 KB
Neformalaus ugdymo tvarka 2023 m. 2024-03-08 13:21:15 20.27 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-08 13:21:30 26.43 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos DVS tvarkos aprašas 2023 m. 85.87 KB
Gimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 38.08 KB
Taisyklės
Įsakymas dėl priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje prevencijos taisyklių patvirtinimo 2022 m. 2023-05-03 15:25:05 62.15 KB
Bibliotekos naudojimo taisyklės 2023-12-04 16:05:29 61 KB
Skaityklos taisyklės 2023-12-04 16:05:39 35.5 KB
Kompiuterių naudojimosi taisyklės 2023-12-04 16:05:50 46 KB
Įsakymas dėl Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mažos vertės pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos taisyklių koregavimo 2019 m. 2023-10-25 22:39:52 288.33 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinių rajono priėmimo tvarka 2022-03-06 14:12:15 48.48 KB
Gimnazijos priskirtos aptarnaujančios teritorijos 2022-03-06 14:12:15 25.7 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją 2023-01-03 10:51:28 14.19 KB
Prašymas užsienio kalbai 2023-01-03 10:51:54 99.98 KB
Tėvų prašymas kelionei 2023-01-03 10:52:05 176.44 KB
Paaiškinimas dėl nepateisintų pamokų 2023-01-03 10:52:14 96.18 KB
Prašymas atleisti nuo pamokų kultūros 2023-01-03 10:52:25 98.29 KB
Prašymas dėl pamokų pateisinimo 2023-01-03 11:07:42 97.32 KB
Prašymas dėl gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo 2023-01-03 10:52:45 171.97 KB
Duomenų apsaugos sutikimas 2024-01-25 17:23:10 44 KB
Prašymas laikyti brandos egzaminus 2023-01-03 10:57:47 197.62 KB
Technologijų, menų brandos egzamino prašymas 2023-01-03 10:58:00 180.03 KB
Prašymas dėl priėmimo į darbą 2023-01-03 11:06:09 13.27 KB
Pareigybių aprašymai
Specialistų pareigybių aprašymai
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-06-23 19:10:31 23.17 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 2023-06-23 19:10:31 55.5 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-06-23 19:10:31 24.7 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-06-23 19:10:31 23.05 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 20.02 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 55.5 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Pradinio ugdymo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.32 KB
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigybė 2023-11-04 10:07:02 23.01 KB
Anglų kalbos pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.59 KB
Vokiečų kalbos pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.55 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 22.61 KB
Informacinių technologijų pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.69 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.88 KB
Ekonomikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.49 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.64 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 20.84 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.02 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.72 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.8 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 21.01 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 20.67 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.56 KB
Žmogaus saugos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.62 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.95 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 20.77 KB
Šokio mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.52 KB
Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.82 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2024-01-24 14:03:07 19.92 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 18.68 KB
Lauko aplinkos tvarkytojo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 50 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 21.61 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 50 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 75 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 58.5 KB
Virtuvės pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 17.76 KB
Apskaitininko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 18.9 KB
Mokyklinio autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-12-04 15:46:00 24.16 KB
Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 20.83 KB
Staliaus pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 50.5 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 27.1 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 24.01 KB
Buhalterio viešiesiems pirkimams pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 60.5 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 26.6 KB
Informacinių technologijų specialisto pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 26.03 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 20.86 KB