Nuostatai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Tamo dienyno tvarkymo nuostatai 2019 m. 2023-05-03 15:57:39 84.5 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos nuostatai 2016 m. 2023-05-03 15:57:39 5.31 MB
Metodinės veiklos nuostatai 2015 m. 2023-11-01 18:11:53 17.35 KB
Tvarkų aprašai
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021m. 2024-01-25 16:47:40 18.58 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-05-03 16:02:48 15.32 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazija mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-05-03 16:02:48 383.32 KB
Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-06-23 17:35:28
Įsakymas dėl Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos direktoriaus 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 17 „Dėl mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023-05-03 16:03:14 24.7 KB
Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-25 22:38:25 442 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-05-03 16:02:48 38.8 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-01-24 14:16:52 53.8 KB
Viešųjų pirkimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-25 22:45:43 666.44 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos pailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-03 16:02:48 19.96 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos direktoriaus, pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-03 16:02:48 31.14 KB
Mokinių metinių projektinių darbų rengimo tvarka 2020 m. 2023-05-03 16:02:48 36 KB
Mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-25 22:39:42 481.53 KB
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-03 16:02:48 18.01 KB
Bibliotekos literatūros išdavimo ir surinkimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-12-04 16:06:14 13.86 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-05-03 16:02:48 16.44 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-05-03 16:02:48 27.58 KB
Atmintinė švietimo įstaigoms dėl korona viruso 2023-05-03 16:02:48 13.05 MB
Programų integravimas į mokomuosius dalykus ir klasės valandas 2018 m. 2023-05-03 16:02:49 13.68 KB
Pailgintos dienos (po pamokinės veiklos) paslaugų teikimo Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 84.55 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 27.32 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazija konsultacinių valandų skyrimo ir organizavimo tvarka 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 60.5 KB
Mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, praktinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 25.96 KB
Socialinės- pilietinės veiklos organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 18.18 KB
Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokinių bendrojo ugdymo dalyko programos, dalyko kurso/kalbos mokėjimo lygio, pasirenkamojo dalyko ar dalyko modulio keitimo tvarka 2017 m. 2023-05-03 16:02:49 16.97 KB
Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-04 16:02:27 98.72 KB
Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-24 13:56:58 92.61 KB
Neformalaus ugdymo tvarka 2023 m. 2024-03-08 13:21:15 20.27 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-08 13:21:30 26.43 KB
Taisyklės
Įsakymas dėl priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje prevencijos taisyklių patvirtinimo 2022 m. 2023-05-03 15:25:05 62.15 KB
Bibliotekos naudojimo taisyklės 2023-12-04 16:05:29 61 KB
Skaityklos taisyklės 2023-12-04 16:05:39 35.5 KB
Kompiuterių naudojimosi taisyklės 2023-12-04 16:05:50 46 KB
Įsakymas dėl Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mažos vertės pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos taisyklių koregavimo 2019 m. 2023-10-25 22:39:52 288.33 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinių rajono priėmimo tvarka 2022-03-06 14:12:15 48.48 KB
Gimnazijos priskirtos aptarnaujančios teritorijos 2022-03-06 14:12:15 25.7 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją 2023-01-03 10:51:28 14.19 KB
Prašymas užsienio kalbai 2023-01-03 10:51:54 99.98 KB
Tėvų prašymas kelionei 2023-01-03 10:52:05 176.44 KB
Paaiškinimas dėl nepateisintų pamokų 2023-01-03 10:52:14 96.18 KB
Prašymas atleisti nuo pamokų kultūros 2023-01-03 10:52:25 98.29 KB
Prašymas dėl pamokų pateisinimo 2023-01-03 11:07:42 97.32 KB
Prašymas dėl gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo 2023-01-03 10:52:45 171.97 KB
Duomenų apsaugos sutikimas 2024-01-25 17:23:10 44 KB
Prašymas laikyti brandos egzaminus 2023-01-03 10:57:47 197.62 KB
Technologijų, menų brandos egzamino prašymas 2023-01-03 10:58:00 180.03 KB
Prašymas dėl priėmimo į darbą 2023-01-03 11:06:09 13.27 KB
Pareigybių aprašymai
Specialistų pareigybių aprašymai
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-06-23 19:10:31 23.17 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 2023-06-23 19:10:31 55.5 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-06-23 19:10:31 24.7 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-06-23 19:10:31 23.05 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 20.02 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 55.5 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Pradinio ugdymo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.32 KB
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigybė 2023-11-04 10:07:02 23.01 KB
Anglų kalbos pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.59 KB
Vokiečų kalbos pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.55 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 22.61 KB
Informacinių technologijų pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.69 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.88 KB
Ekonomikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.49 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.64 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 20.84 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.02 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.72 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.8 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 21.01 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 20.67 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.56 KB
Žmogaus saugos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.62 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 18.95 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 20.77 KB
Šokio mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.52 KB
Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-11-04 10:07:02 19.82 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2024-01-24 14:03:07 19.92 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 18.68 KB
Lauko aplinkos tvarkytojo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 50 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 21.61 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 50 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 75 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 58.5 KB
Virtuvės pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 17.76 KB
Apskaitininko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 18.9 KB
Mokyklinio autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-12-04 15:46:00 24.16 KB
Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 20.83 KB
Staliaus pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 50.5 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 27.1 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 24.01 KB
Buhalterio viešiesiems pirkimams pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 60.5 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 26.6 KB
Informacinių technologijų specialisto pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 26.03 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2023-11-03 22:06:47 20.86 KB